6 maja

1431 – W Olsztynie zm. Bolesław I (Bolko), książę cieszyński i głogowski, ożeniony z księżniczką mazowiecką Eufemią, córką siostry Władysława Jagiełły. Popierał polskiego króla w walce z Krzyżakami.
>> WEP II, s. 49.

1468 – Namiestnik wielkiego mistrza Heinrich Reuss von Plauen przebywa w Szczytnie.
>> Toe., s. 158.

1520 – Król Zygmunt oznajmił posłom książąt Rzeszy, że zgadza się na rokowania z wielkim mistrzem Albrechtem, zaznaczając, iż nie chodzi o złagodzenie pokoju toruńskiego, lecz o jego wzmocnienie, aby utrzymać pokój naruszany stale przez Krzyżaków. Król żądał zwrotu kosztów poniesionych przez Polskę na wojnę z zakonem.
>> Bis.WP, s. 205.

1521 – Mikołaj Kopernik dokonał następującego zapisu, dotyczącego dóbr kapituły warm. w Likusach k. Olsztyna: „Stanisław Ciechociński (Stanislaus Czichotzinsky) objął 3 łany zwolnione po śmierci Michela Lusci bez wolnizny. Wraz z łanami nie otrzymał nic prócz zabudowania”.
Tego samego dnia Mikołaj Kopernik osadził w Likusach niejakiego Jakuba, który „objął za zezwoleniem 2 łany wolne na skutek ścięcia Piotra w Olsztynku za knowanie zdrady i wraz z łanami nie otrzymał nic prócz zasiewu żywa bez wolnizny”.
>> Kop.Lok., s. 55.

1571 – We Fromborku zm. Kacper Hanow, dziekan kolegiaty w Dobrym Mieście, kan. fromb., administrator dóbr kapituły, zaprzyjaźniony z Marcinem Kromerem. Studiował w Rzymie (dr praw).
>> Or.SBWPKiZM I, s. 84.

1610 – Biskup warm. Szymon Rudnicki wydał zarządzenie adresowane w pierwszym rzędzie do rady miasta Ornety, lecz obowiązujące później w całym biskupstwie. Ordynacja regulowała w jednolity sposób zasady wybierania burmistrza i wszystkich władz miejskich na obszarze podlegającym bezpośredniemu władztwu bpa warmińskiego.
>> Sz.DW, s. 282.

1612 – Elektor Jan Zygmunt przekazał mieszkańcom Giżycka 10 włók lasu koło miejscowości Jeziorowskie w okręgu węgorzewskim, które wyznaczył im pruski łowczy, starosta ryński Reinhold von Halle, za cenę 50 grzywien i 3 grzywien rocznego czynszu.
>> Toe., s. 182-183.

1620 – Elektor Jerzy Wilhelm przebywał w Giżycku. Niemiecki historyk Max Toeppen pisze, że książę „schronił się” w tym mieście; brak jednak informacji przed czym, może przed morowym powietrzem?
>> Toe., s. 175.

1643 – Kapituła warm. wybrała Jana Karola Konopackiego na biskupa warmińskiego. Bp – nominat godność piastował bardzo krótko, gdyż po krótkiej chorobie zmarł 23.12.1643 r. przed nadejściem bulli prekanonizacyjnej od papieża Urbana VIII.
>> Achr., s. 144; Or.SBWPKiZM I, s. 139.

1733 – W Królewcu zm. Jerzy Fryderyk Rogall (ur. 19.4.1701 r.), teolog, prof. uniw. w Królewcu i dyr. seminarium polskiego. Studiował w Halle. Instytucja, którą kierował, kształciła duchownych i nauczycieli dla polsko-ewangelickich parafii na Mazurach. Wybitny przedstawiciel pietyzmu na Prusach.
>> Or. SBWPKiZM II, s. 114-115.

1777 – Zm. Jan Bogumił Willamow (ur. 15.1.1736 r. w Morągu), poeta. Studiował teologię w Królewcu, lecz interesował się przede wszystkim filologią klastyczną, matematyką, geografią i filozofią. Przez wiele lat był pro. gimnazjum toruńskiego. W latach 1762-1766 był redaktorem toruńskiego czasopisma „Thornische Nachrichten von Gelehrten Sachen”, w którym systematycznie omawiano nowości wydawnicze Gdańska, Elbląga, Królewca, Warszawy, Poznania, Krakowa i Lwowa. W r. 1787 przeniósł się do Petersburga. Położył zasługi na polu przecierania niemiecko-rosyjskich kontaktów literackich. Za długi dostał się do więzienia, zmarł w nędzy wkrótce po opuszczeniu więziennych murów.
>> KMW 1973, s. 45-57.

1785 – W Olsztynie ur. Antoni Jan Blank (zm. 20.2.1844 w Warszawie), artysta malarz, prof. uniw. warszawskiego.
>> Or.SBWMiP, s. 60-61; WEP I, s. 834; Wak.Ol., s. 146.

1863 – Tragiczne wydarzenia we wsi Bredynki k. Reszla. Pretekstem był zatarg o jezioro, które od dawna było użytkowane przez mieszkańców wsi. Młynarz w ramach separacji otrzymał je na wyłączną własność i postanowił je osuszyć. Wieś czuła się pokrzywdzona i stanęła w obronie swoich praw. Wezwane zostało wojsko, które strzelało, szarżując w tłum, i zabiło 9 osób, a 3 osoby zmarły później z odniesionych ran.
>> KMW 1984, s. 437; Szos.PW, s. 237; Ogr. W cieniu, s. 135.

1870 – W Zieminie k. Kościana ur. Stanisław Bolesław Kapsa (zm. koło Działdowa we wrześniu 1939 r.), ziemianin, działacz społeczno-narodowy. W celu wzmocnienia żywiołu polskiego na Mazurach, z inicjatywy działaczy wielkopolskich, nabył przed 1910 r. majątek w Ulnowie k. Ostródy. Razem z ks. G. Działowskim organizował plebiscyt, udzielając materialnego i moralnego poparcia akcji polskiej. Po przegranym głosowaniu musiał się przenieść do Tuczek k. Działdowa. Zamordowany przez gestapo.
>> Or.SBWMiP, s. 150.

1885 – Kan. Rudolf Borowski poseł do sejmu pruskiego z okręgu Olsztyn-Reszel zgłosił interpelację odnośnie do antypolskiego zarządzenia ministra spraw wewnętrznych. Dokument ten o wysiedleniu wszystkich Polaków obywateli rosyjskich zamieszkujących Prusy.
>> KMW 1984, s. 340.

1886 – W Królewcu zm. Karol Sembrzycki (ur. 6.11.1823 w Kruklankach k. Giżycka), nauczyciel ludowy, poeta i folklorysta mazurski. Jako nauczyciel pracował w Mieruniszkach k. Olecka i w Olecku. Swoje utwory drukował w kalendarzach M. Gerssa. W jego domu istniała od stycznia 1883 r. pierwsza na Mazurach biblioteka Towarzystwa Czytelni Ludowych.
>> Or.SBWMiP, s. 284; Kas.Sembrz., s. 37.

1888 – W Baszkowie k. Krotoszyna ur. Jan Paluszkiewicz (zm. 27.03.1969 we Wrocławiu), działacz społ. i niepodległościowy. Do 1918 r. działał wśród Polonii berlińskiej, uczestnik powstania wielkopolskiego. Skierowany na teren plebiscytowy (był komisarzem przy Komisji Międzysojuszniczej), organizował Radę Ludową w Malborku, kierował na tym obszarze tajną polską organizacją bojową. Po plebiscycie mieszkał w Grudziądzu.
>> Or.SBWMiP, s. 244.

1899 – W Brodnicy ur. Jan Majewski, działacz plebiscytowy. Był współorganizatorem i pracownikiem Komitetu Plebiscytowego w Malborku oraz kierownikiem oddziału tejże placówki w Prabutach, gdzie przewodniczył komisji wyborczej. Po plebiscycie mieszkał w Świeciu.
>> Or.SBWMiP 1963, s. 181.

1919 – Ogłoszenie decyzji Rady Czterech o ustanowieniu Gdańska wolnym miastem, o plebiscycie na Powiślu oraz o rozstrzyganiu pozostałych kwestii terytorialnych zgodnie z propozycjami komisji Cambona.
>> Wak. Ol., s. 306.

1920 – Komisja Koalicyjna przyznała stronie polskiej na obszarze plebiscytowym prawo uczestnictwa w jawnej i silnej niemieckiej organizacji „Sicherheitswehr”. Na prośbę Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego Ministerstwo Spraw Wojskowych oprócz żołnierzy – szeregowców zdemobilizowały 45 oficerów z przeznaczeniem do służby w polsko-niemieckiej policji.
>> KMW 1968, s. 461-462.

1933 – Gustaw Leyding (jun.) opuścił nielegalnie Prusy Wschodnie, gdyż groziło mu ponowne aresztowanie i obóz koncentracyjny. Osiadł w Działdowie, gdzie początkowo żył w b. trudnych warunkach (dopiero w 1936 r. zatrudniono go w Urzędzie Skarbowym).
.>> Or.SBWMiP, s. 187.

1934 – We wsi Oblas na Kielecczyźnie ur. Juliusz Grodziński, dziennikarz, reporter. Studiował we Wrocławiu i Krakowie. Pracował w tyg. „Panorama Północy”. Autor dwóch książek reportażowych.
>> Or. Twórcy, s. 65.

1938 – Hitlerowcy aresztowali niemieckiego pisarza urodzonego w Prusach Wschodnich – Ernesta Wiecherta. Początkowo osadzono go w więzieniu, a następnie przewieziony został do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, gdzie przebywał przez 57 dni, poczynając od 2.07.1938 r. Bezpośrednią przyczyną represji był protest przeciwko aresztowaniu opozycyjnego wobec hitleryzmu pastora Martina Niemoellera.
>> Chł.Pr.Wsch., s. 82.

1942 – W Puszczy Białowieskiej oddział partyzancki im. Feliksa Dzierżyńskiego z brygady płk. Michała Jankowskiego stoczył w okrążeniu walkę z hitlerowcami. Partyzanci stracili 4 zabitych, 13 żołnierzy zostało rannych. Oddział przebił się przez obławę, by już następnej nocy powrócić na dawne miejsce postoju.
>> Dol.Walki, s. 19.

Kalendarz Historyczny został sporządzony przez Bronisława Sałudę