8 kwietnia

1424 – Papież zatwierdził Franciszka Kuhschmaltza na bpa Warmii.
>> Achr., s. 59.

1450 – W Kwidzynie odbył się zjazd Związku Pruskiego, podczas którego postanowiono składać hołd nowo wybranemu w. mistrzowi tylko podczas jego objazdów po kraju, żądano też dorocznego sądu i dorocznych zjazdów Związku.
>> Gór. PkwP, s. 194.

1453 – Ustanowiono tajną radę Związku Pruskiego. Do tej daty Związek nie miał stałych władz. Reprezentowały Związek Pruski rady miast Torunia i Chełmna oraz ława sądu ziemskiego chełmińskiego. Dopiero 8.04.1453 do rady Związku wybrano imiennie 10 mieszczan i 10 rycerzy.
>> Gór. PkwP, s. 210; Gór. Zw. Prus., s. XLII.

1466 – Papież zatwierdził Wincentego Kiełbasę h. Nałęcz na biskupa chełmińskiego.
>> Or. SBWPKiZM, II, s. 247.

1478 – W. mistrz Marcin Truchses nadał mieszkańcom wsi Kal nad jeziorem Święcajty 60 włók „z obowiązkiem, aby do każdych 3 włók wozili na jednym wozie sieci myśliwskie, ile razy i gdzie będą wezwani, by ubitą zwierzynę oddawali do zamku węgorzewskiego…”. Ponadto wieś otrzymała 40 mórg łąk i została zwolniona z danin na 4 lata.
>> Wak. Węg., s. 123.

1521 – W Toruniu odbyła się wymiana dokumentów rozejmowych. Tego samego dnia król polski wydał ucztę na cześć posłów zagranicznych, którzy przyczynili się do zakończenia wojny między Polską a Krzyżakami.
>> Bis. Wp, s. 449.

1525 – Wielki mistrz Albrecht zrzuca szaty zakonne, przechodzi na protestantyzm, państwo zakonne przekształca się w księstwo świeckie, będące lennem polskim w Prusach. Tak postanawiał traktat podpisany tego dnia w Krakowie.
>> KMW 1992, s. 243, 249; Szos. Dzieje, s. 49–52; WiM zarys, s. 812; Zi. Powstanie, s. 75, 85.

1541 – Pismo kapituły warm. do księcia Prus, w którym to liście zawarta jest informacja, że Mikołaj Kopernik uzyskał pozwolenie na udanie się do Królewca, by nieść pomoc medyczną choremu dostojnikowi pruskiemu. Mikołaj Kopernik tego samego dnia udał się na dwór Albrechta i przebywał tam do 3.05.1541 r.
>> KMW 1967, s. 214.

1616 – Kapituła warm. na posiedzeniu uchwaliła regulamin dla swego wójta. Regulamin ujęty został w 13 pktach. W pkcie ostatnim żądano, by on „zawsze miał przed oczyma przysięgę, jaką złożył, i zgodnie z nią wykonywał swój urząd”. Ponad to do obowiązków wójta należało mieszkanie we Fromborku, troszczenie się o folwark, lasy, doglądanie połowu ryb. Miał baczyć, by mieszczanie nie uszczuplali regale kapituły. Miał prawo warzyć i rozprowadzać piwo wśród okolicznych chłopów, lecz nie wolno mu było korzystać z ich pracy szarwarkowej na własny użytek.
>> Sz. DW, s. 60, 456.

1724 – W Wilnie zm. Tobiasz Arent /Arendt/, jez., polemista, prawnik, kaznodzieja. Ur. w Reszlu 10.6.1646 r. Studiował w Akademii Wileńskiej. Nauczał w Połocku i Braniewie. Przez 14 lat był superiorem misji katolickiej w Królewcu, gdzie nawrócił wielu protestantów. Pełnił ważne funkcje w zakonie. Był rektorem kolegium braniewskiego i regensem tamtejszego seminarium papieskiego oraz rektorem kolegium w Warszawie. Wybrano go prowincjałem litewskim. Trzykrotnie wybierany rektorem Akademii Wileńskiej. Autor dzieła pt. „Firmament prawdy” /1738 przełożone na język polski z łaciny/, opracował także praktyczny podręcznik pedagogiki.
>> Or. SBWPKiZM, I, s. 6.

1767 – Biskup Ignacy Krasicki wyjechał z Warszawy, by zainstalować się na Warmii jako nowy włodarz diecezji warmińskiej. Kapituła i rycerstwo witało go na granicy w Butrynach.
>> Kor. IK, I, s. XLII.

1876 – Wójt Bohn poinformował władze rejencji, że w Ukcie k. Mrągowa nauczyciele Karrausch i Czudnowski z Wólki znęcają się nad dziećmi. Jeden z uczniów zmarł nawet z tego powodu. Kary cielesne w szkolnictwie pruskim nie były prawem zabronione. Dochodzenie zakończyło się, mimo potwierdzenia zarzutów, porządkowymi karami pieniężnymi.
>> Mart. Coś, s. 168–170.

1891 – Zm. Georg Bujack, przew. Towarzystwa Starożytności „Prussia” w Królewcu.
>> Bor., 1992, nr 1, s. 98.

1920 – Rząd polski protestuje w Radzie Ambasadorów w sprawie warunków działania organizacji polskich na obszarach plebiscytowych.
>> Staw. Pl., s. 509.

– Komisja Międzysojusznicza wydaje rozporządzenie dotyczące wprowadzenia do obiegu własnych znaczków pocztowych w olsztyńskim obwodzie plebiscytowym /na niemieckich znaczkach nadrukowano tekst: „Plebiscite Olsztyn, Allenstein”/.
>> Staw. Pl., s. 488.

1922 – Powstało Polsko-Katolickie Towarzystwo Szkolne na Powiśle. Jego powołanie nastąpiło z przekształcenia Patronatu Szkolnego przy Związku Polaków w Prusach Wschodnich, któremu władze niemieckie utrudniały rejestrację.
>> KMW 1995, s. 251, 252, 370.

1933 – Protest hitlerowców na I-ym posiedzeniu sejmiku powiatowego w Olsztynie. Było to antypolskie wystąpienie przeciw księdzu Wacławowi Osińskiemu, jedynemu członkowi sejmiku, który został wybrany z listy polskiej. Gdy ks. Osiński chciał zgodnie z obowiązującymi zwyczajami jako senior otworzyć obrady, hitlerowcy ostentacyjnie opuścili salę.
>> Łuk. IV, s. 188.

1945 – Dowódca twierdzy Królewiec proponuje Berlinowi poddanie miasta. Jego prośba została odrzucona. Desperacka próba przebicia się na zachód nie powiodła się. Lotnicy radzieccy rozrzucają ulotki o bezcelowości dalszej obrony Królewca.
>> Szturm, s. 18, 72, 73, 96; Bagr. Tak wyk., s. 576; Thorw. Wielka, s. 94.

– W Olsztynie uruchomiono pierwszą szkołę. W porcie wojennym na Oksywiu podniesiono banderę na kutrze „Korsarz”.
>> WiM 1962, nr 2, s. 3; Per. Wielkie, s. 523.

Kalendarz Historyczny został sporządzony przez Bronisława Sałudę