Statut Fundacji

 

Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja pod nazwą: ,,Fundacja im. Bronisława Sałudy”, zwana dalej w treści Statutu „Fundacją”, ustanowiona przez fundatorów w akcie notarialnym z dnia 29 sierpnia 2019 r., rep. A nr 1864 sporządzonym przez Notariusza Andrzeja Szpejnę, jak również przepisów ustawy z dnia z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018, poz. 1491 t.j) oraz innych obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.

 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§2

 1. Fundacja ma osobowość prawną.

 2. Właściwym ministrem sprawującym nadzór nad Fundacją jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 3

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Olsztyn.

§4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 4. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.

§ 5

 1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 2. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

 3. Fundacja a może przyznać patronat honorowy.

Cele i zasady działania Fundacji

§6

 1. Fundacja została powołana w celu:

 1. propagowania działalności oświatowo-kulturalnej, w szczególności w zakresie wspierania oraz promocji twórczości Fundatora,

 2. pielęgnowanie dziedzictwa kulturalnego regionu, w tym lokalnych tradycji i tożsamości regionalnej, w wspierania szczególnie uzdolnionej młodzieży,

 3. inicjowanie, wspieranie i promocja działalności kulturalnej, artystycznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,

 4. rozwój czytelnictwa i czasopiśmiennictwa w regionie,

 5. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 1. udzielanie pomocy, finansowanie, dofinansowywanie, wspieranie oraz wspomaganie osób i podmiotów realizujących powyższe cele;

 2. organizowanie i finansowanie sympozjów, spotkań, szkoleń i kursów, których problematyka pozostaje w związku ze wskazanymi wyżej celami,

 3. wspieranie i propagowanie inicjatyw lokalnych, regionalnych i międzynarodowych zbieżnych z celami Fundacji,

 4. wspomaganie i propagowania czytelnictwa w regionie,

 5. wsparcie finansowe szczególnie uzdolnionej młodzieży poprzez ufundowanie nagrody im. Fundatora,

 6. gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych pochodzących od instytucji i osób prywatnych z kraju i zagranicy.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

§8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji

§ 9

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§10

 1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
 1. darowizn, spadków, zapisów,

 2. dotacji, datków, grantów i subwencji,

 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

 4. dochodów z majątku Fundacji,

 5. odsetek bankowych,

 6. dotacji z budżetu państwa, środków krajowych i zagranicznych, programów Unii Europejskiej.

 1. Dochody z dotacji, darowizn, spadków, zapisów i poleceń mogą być użyte do realizacji wszystkich celów Fundacji, chyba że Zarząd Fundacji postanowi inaczej.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji może składać oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. Zarząd Fundacji nie może w żadnej sytuacji złożyć oświadczenia o przyjęciu spadku wprost.

§11

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji.

 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

Władze Fundacji

§12

Władzami fundacji jest Zarząd Fundacji.

 

Zarząd Fundacji

§13

 1. Zarząd Fundacji jest organem uchwałodawczym oraz wykonawczym Fundacji i składa się z nie więcej niż trzech osób, którzy powoływani są przez Fundatora na pięcioletnią kadencję.

 2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator, wskazując wybrane osoby.

 3. Pierwszy Prezes Zarządu wybierany jest spośród osób wchodzących w skład Zarządu.

 4. Prezes Zarządu wyznacza Wiceprezesa oraz Skarbnika z grona członków Zarządu.

 5. Członkami Zarządu mogą być wyłącznie osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 6. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

 7. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek:

 1. upływu kadencji;

 2. odwołania przez Fundatorów przed upływem kadencji;

 3. rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie jednemu Fundatorów;

 4. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe;

 5. śmierci członka Zarządu;

 6. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych.

 1. O ustaniu członkostwa w Zarządzie decydują pozostali członkowie Zarządu w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie.

 2. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:

 1. rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie jednemu Fundatorów;

 2. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce jednego z pozostałych członków Zarządu,

 3. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

 4. niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,

 5. nie należytego wypełniania funkcji członka,

 6. istotnego naruszenia postanowień statutu.

 1. W przypadku zmiany Prezesa Zarządu, pozostali członkowie Zarządu wybierają jego następcę w drodze jednomyślnego głosowania.

 2. W przypadku zmiany wiceprezesa Zarządu lub Skarbnika, następcę powołuje Prezes Zarządu.

 3. W przypadku zmiany całego Zarządu, odchodzący Zarząd powołuje nowy Zarząd, wskazując Prezesa.

 4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za udział w pracach tego organu z tytułu pełnienia funkcji.

 5. Członkowie Zarządu mogą otrzymać również zwrot poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu.

 6. Wysokość wynagrodzenia oraz zwrot poniesionych wydatków ustala i przyznaje Zarząd w formie uchwały.

§ 14

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 1. uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 2. uchwalanie regulaminów,
 3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 5. sporządzanie rocznych i wieloletnich sprawozdań z działalności Fundacji,
 6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 7. podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu Fundacji,
 8. podejmowanie decyzji w sprawie połączenia z inną fundacją,
 9. podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji oraz przeznaczeniu majątku zlikwidowanej Fundacji.
 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, z tym, że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej dwóch członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa lub Skarbnika.

W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 1. Roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza Zarząd do 30 września każdego roku.

 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu – drogą elektroniczną lub listem poleconym, co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem.
 4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 5. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. Wynagrodzenia członków Zarządu określa Zarząd Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 15

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

Zmiana Statutu

§ 16

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji.

Połączenie z inną fundacją

§ 17

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 18

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

Likwidacja Fundacji

§ 19

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

 3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

 4. Otwarcie likwidacji Fundacji następuje z dniem podjęcia decyzji przez Zarząd.

 5. W okresie likwidacji Fundacji mają odpowiednie zastosowanie postanowienia Statutu dotyczące organów Fundacji oraz działania Fundacji.

 6. Likwidatorzy zobowiązani są podjąć wszelkie niezbędne czynności prawne i faktyczne zmierzające do ściągnięcia wierzytelności Fundacji, wypełnienia zobowiązań Fundacji oraz upłynnienia jej majątku.

 7. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 8. Środki majątkowe, pozostające po likwidacji Fundacji Fundacja winny w całości zostać przekazane Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnemu ,,Pojezierze” z siedzibą w Olsztynie, o którym mowa w akcie notarialnym z dnia 29 sierpnia 2019 r., rep. A nr 1864 sporządzonym przez Notariusza Andrzeja Szpejnę.

Postanowienia końcowe

§ 20

Członkowie władz Fundacji nie ponoszą odpowiedzialności materialnej swoim majątkiem za zobowiązania Fundacji.

§ 21

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w KRS.