3 czerwca

1342 – Papież Klemens VI nakazał biskupom: krakowskiemu, chełmińskiemu i miśnieńskiemu „zapośredniczyć pokój pomiędzy Krzyżakami a Polską na warunkach pozostawienia zakonu przy ziemiach: Pomorskiej, Chełmińskiej i Michałowskiej; zwrócenia Polsce niedawno przez mnichów ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej; a wreszcie wypłacenia Kazimierzowi 10 000 grzywien ze skarbu krzyżackiego, tytułem szkód wyrządzonych Polsce przez zakon”.
>> Kochan. KW, s. 56.

1346 – Wójt bpa warm. Henryk von Lutter wydał przywilej na założenie karczmy we wsi Lutry. Na mocy tego dokumentu karczmarz był obowiązany płacić biskupowi corocznie 2 marki w dzień Matki Boskiej Gromnicznej. Karczmarz jako uposażenie otrzymał prawo użytkowania jednego łanu gruntu.
>> Słow. Geogr. K., V, s. 492.

1525 – Wojska polskie zajęły Braniewo. Rzecz ciekawa, że w czasie pobytu wojsk polskich w tym mieście wzmógł się ruch reformacyjny. Obalono starą radę, a nowa sprzyjała luteranizmowi.
>> Zi. WkMK, s. 132–133.

1621 – Król polski w liście do swoich komisarzy w Królewcu wyraża zaskoczenie, że nadali elektorowi administrację Prus. Mało prawdopodobne, że komisarze dopuścili się samowoli, gdyż, znane są pisma królewskie zalecające i sprzeciwiające się podjęciu takiej decyzji. Nuncjusz papieski w Warszawie był zdania, że polski monarcha nie miał w tej sprawie zdecydowanego stanowiska i dlatego stworzył pozory, że jego pełnomocnicy stanowili wbrew jego woli.
>> Janisz. RPaPK, s. 253–254.

1698 – Król polski August II Mocny, zdążając na spotkanie z elektorem Fryderykiem III, dotarł pod wieczór do Szczytna, gdzie witał go w imieniu elektora hrabia von Doenhoff. Towarzyszył polskiemu monarsze bp warm. Andrzej Chryzostom Załuski. Droga wiodła przez Pułtusk, Przasnysz, Chorzele i Wielbark.
>> Toe., s. 234.

1805 – W Wądołku, nad strugą wypływającą z jezior Pogubie Wielkie i Pogubie Małe w Puszczy Piskiej, w nowo wybudowanej hucie żelaza rozpoczęto ładowanie pierwszego wsadu. Zakład wykorzystywał złoża rudy darniowej z okolic Myszyńca, Kadzidła, Kolna. Wykorzystywano także pokłady znajdujące się w powiatach piskim i szczycieńskim. Jako opał wykorzystywane było drewno z okolicznych lasów.
>> Mart. Coś, s. 22–27.

1807 – Napoleon Bonaparte rezydując w Kamieńcu Suskim na Mazurach wysłał korespondencję do sułtana tureckiego Selinea III.
>> Biel. Dał, I, s. 161, przypis 13.

1831 – Rejencja królewiecka wydała specjalne zarządzenie „O zabezpieczeniu granicy przed przenikaniem polskich Żydów”. W dokumencie tym polecono ponownie władzom policyjnym i królewskim dyrekcjom ds. kwarantanny zaostrzenie rygorów także wobec innych podróżnych, którzy bez paszportów i bez atestów zdrowia przekraczają granicę. Chodziło więc o odcięcie powstańców polskich od kontrabandy uzbrojenia, jak i o zabezpieczenie przed epidemią cholery stwierdzonej w Królestwie Polskim.
>> Szos. PW, s. 25–26.

1845 – Król pruski Fryderyk Wilhelm IV przybył do Giżycka, a wcześniej pod wsią Użranki /granica powiatu/ odbyło się powitanie monarchy przez 10 tysięcy nędzarzy przybyłych z okolicznych wsi. Powitanie było tragiczne, rozlegał się wciąż powtarzany okrzyk: „Chleba, chleba!”. Król był ponoć wstrząśnięty, wysiadł z powozu i zawołał: „Dzieci, nie upadajcie na duchu. Nasz Pan Bóg żyje jeszcze. Znajdę radę i pomoc, ile mi tylko sił stanie”. Fryderyk Wilhelm IV był ostatnim Hohenzollernem, który znał język polski. Droga króla wiodła przez Kętrzyn, Mrągowo i Ryn. Następnego dnia udał się do Ełku.
>> Wak. Giż., s. 64; Toe., s. 373.

1848 – Zaczęła wychodzić w Bartoszycach gazeta „Bartensteiner Anzeiger”. Był to organ miejscowego Klubu Konstytucyjnego. Wychodził 2 razy tygodniowo. Pismo prezentowało poglądy miejscowych radykałów, grzmiało przeciw reakcji i tyranii, wzywało do zjednoczenia Niemiec i utworzenia republiki demokratycznej. Ukazywało się krótko, gdyż tylko do 6.12.1848 r.
>> Hryc. Bart, s. 76.

1855 – W Gdańsku zmarł Krzysztof Celestyn Mrongowiusz /Mrongovius/, ur. 19.07.1764 w Olsztynku, kaznodzieja polsko-ewangel., nauczyciel, obrońca i popularyzator języka polskiego., leksykograf, pisarz, tłumacz i wydawca. Studiował w Królewcu, gdzie pracował na różnych stanowiskach do r. 1798. Po przeniesieniu się do Gdańska objął urząd kaznodziei. polsko-ewangel. w kościele św. Anny oraz lektora jęz. polskiego w Gdańskim Gimnazjum. Akademickim. W tym czasie wiele publikował, prowadził także badania nad mową Kaszubów. Czuł się Polakiem. Był szanowany przez Niemców jak i stronę polską, czego najlepszym dowodem jest to, że został powołany na członka Tow. Historyczno-Literackiego w Paryżu, ofiarowano mu medal z inskrypcją na jego cześć wyrytą, a list dotyczący tego wyróżnienia podpisał własnoręcznie Adam Mickiewicz.
>> Bień. KCM, s. 1–251; Or. SBWPKiZM, II, s. 45–47; WEP, VII, s. 514–515.

1863 – Aresztowano Zygmunta i Napoleona Dąbskich, którzy zajmowali się przerzutem broni z Prus Wschodnich dla powstania polskiego. Początkowo więziono ich w Szczytnie, a potem w Górnej Bramie w Olsztynie, gdzie Zygmunt zmarł 24.6.1864 r.
>> GO 1999, luty 12–14; Szos. PW, s. ?.

1890 – W Krakowie zmarł Oskar Kolberg /ur. 22.02.1814 w Przysusze k. Opoczna/, folklorysta, etnograf i kompozytor. Autor monumentalnego dzieła „Lud…”, obejmującego ok. 60 tomów. Był pierwszym polskim uczonym, który zajął się folklorem Mazurów, Pomorzan i Kaszubów. Tom „Mazury pruskie” został wydany w 1966 w opracowaniu olsztyńskiego działacza Władysława Ogrodzińskiego.
>> Or. SBWMiP, s. 163.

1920 – W Olsztynie gościł Jan Kasprowicz. Przybył on w towarzystwie dziennikarza krakowskiego Władysława Kozickiego. W sali Schlossgarten spotkał się z działaczami Warmii i Mazur. Kasprowicz odwiedził w Gietrzwałdzie sędziwego barda warmińskiego Andrzeja Samulowskiego.
>> WiM 1988, nr 18, s. 9; Or. SBWMiP, s. 151; Sik. Galop., s. 134.

1938 – Konsul RP w Olsztynie, Bohdan Jałowiecki, otrzymał od Ambasady Polskiej w Berlinie list, w którym przyznając rację, gdy chodzi o krytykę „Gazety Olsztyńskiej”, jednak stanowczo nie zgadza się na zmiany personalne. W piśmie tym m.in. czytamy: „Pieniężny, mimo iż jest nietaktowny /…/ oraz iż ma /może z konieczności/ nastawienie materialne, posiada dla nas wartość z tego powodu, że prowadzi «Gazetę Olsztyńską», chociaż mógłby zapewne znaleźć zajęcie spokojniejsze /…/”.
>> Wak. GO, s. 443.

1939 – Miał miejsce napad na szkołę polską w Jarotach pod Olsztynem. Był to już trzeci z kolei napad na tę placówkę i mieszkanie nauczyciela, którym był wówczas Konrad Sikora /aresztowany 4.9.1939 – więziony w obozach koncentracyjnych Hohenbruch i Sachsenhausen/.
>> Or. SBWMiP, s. 289.

Kalendarz Historyczny został sporządzony przez Bronisława Sałudę