14 czerwca

1410 – Komtur Ragnety zawiadomił w. mistrza, że wojska Witolda wyruszyły przed 11 dniami w niewiadomym kierunku. Tegoż dnia komtur Ostródy z Nidzicy doniósł, że armia litewska gromadzi się nad Narwią.
>> Ku. BpG, s. 74.

1541 – Książę Albrecht przez posłańca prosi Mikołaja Kopernika o informacje na temat konsultacji przeprowadzonych przez doktora Mikołaja u lekarza króla polskiego. Konsultacje te dotyczyły choroby dworzanina księcia Jerzego von Kuhnheima. Wysłannik przekazał pismo księcia we Fromborku i czekał na odpowiedź.
>> KMW 1967, s. 217.

1558 – Po trzykrotnym wezwaniu papieża bp warm. Stanisław Hozjusz udał się w podróż do Rzymu. Zarząd biskupstwem przekazał kapitule. Wrócił z podróży dopiero w początku 1564 roku.
>> Sz. DW, s. 341.

1555 – Tę datę nosi tajny memoriał wysłany przez księcia Albrechta do Zygmunta Augusta w sprawie inkorporacji Inflant do Polski. Sprawę tę omawiali Albrecht i Zygmunt August we wrześniu 1552 roku w Krupiszkach i Braksztynach w tajemnicy przed Mikołajem Radziwiłłem Czarnym. We wspomnianym memoriale książę Albrecht informował, że mimo obietnic nie udało mu się sprawy posunąć do przodu.
>> KMW 1979, s. 376, 397.

1561 – Król francuski Karol IX wystawił księciu pruskiemu Albrechtowi przywilej handlowy o wolnym wwozie do Francji potażu. Faktorem księcia był Antoine Mailet. Handlowe interesy księcia niechętnie były widziane przez Landtag.
>> Toe., s. 190; KMW 1995, s. 415.

1571 – W Elblągu zwodowano pierwszy okręt wojenny zbudowany w Polsce. Powstał przy udziale specjalistów z Wenecji, dlatego też ceremoniał uroczystości był także wenecki.
>> Lep. Dzieje, s. 123.

1602 – Administrator biskupstwa warm. kanonik Jan Pisański wydał regulamin na czas zarazy. Przy nieznacznych odmianach był on wznawiany w razie zaistnienia „zepsutego powietrza”.
>> Sz. DW, s. 67.

1664 – W Reszlu zmarł Tomasz Klage /Clage, Clagius, Klag, Klagiius/, pseud. Didymus Hermannovillanus, urodził się ok. r. 1598 w Cegłowie pod Olsztynem, jezuita, pisarz i pedagog. Studiował w Połocku, Wilnie. Pracował jako kapłan w Królewcu i Reszlu. Wykładał retorykę na Akad. Wileńskiej. W r. 1644 został rektorem kolegium w Nieświeżu oraz rektorem Seminarium Papieskiego w Braniewie. Po najeździe Szwedów przebywał na zachodzie Europy. Jest autorem licznych pism polemicznych. Zasłużony dla sanktuarium w Świętej Lipce.
>> Or. SBWPKiZM, I, s. 127–128.

1807 – Bitwa pod Frydlądem. Wojska polskie pod dowódz. gen. Dąbrowskiego walczyły na lewym skrzydle i poniosły dość duże straty, Korpus gen. Zajączka nie zdążył wziąć udziału w bitwie.
>> WiM zarys, s. 391, 818; Toe., s. 345.

1832 – Wizytator najniższej klasy szkoły w Biskupcu Reszelskim pisał: „dzieci są po większej części polskiego pochodzenia”, równocześnie ubolewał, że nie potrafią liczyć po niemiecku, oraz informował, iż lekcje prowadzone są po niemiecku „a polski służy do wyjaśnień”.
>> Jas. Ś., s. 66.

1851 – Starostwo w Szczytnie przejęło z rąk Antoniego Gąsiorowskiego wydawanie „Kreis-Blatt des Koenigliche Preussische Landratsamtes Ortelsburg”. Pozbawiony dochodów wydawca sprzedał drukarnię i odtąd jego działalność związana była głównie z Piszem.
>> Choj. Szkice, s. 123.

1898 – W Warszawie urodził się Bronisław Latosiński /zmarł po r. 1975/, pierwszy polski prezydent Olsztyna. Studiował w Warszawie. Brał udział w obronie Modlina /1939/. Do Olsztyna przybył w końcu marca 1945 r., był organizatorem olsztyńskiego Urzędu Miejskiego.
>> Chł. Lud., s. 65.

1900 – W Szczyrzycu k. Limanowej urodził się Władysław Gębik /zmarł w Krakowie 23.03.1986/, pedagog, folklorysta, literat, publicysta, działacz społeczno-kulturalny – pseudonim Andrzej Borowik. Dyr. Polskiego Gimnazjum w Kwidzynie. Więzień hitlerowskich obozów koncentracyjnych.
>> Or. SBWMiP, s. 109–110; WiM 1986, nr 9, s. 6; WiM, nr 10, s. 6; tamże nr 11, s. 6; WiM, nr 12, s. 6; WiM, nr 13, s. 12; OBL, s. 27–30; Chł. Lud., s. 37.

1920 – Polskie organizacje plebiscytowe na Mazury i Warmię wydały instrukcję dla członków komisji kontrolujących Komitety Plebiscytowe w rejencji olsztyńskiej. Dotyczyła ona sporządzania list osób uprawnionych i zasad głosowania.
>> Staw. Pl., s. 340.

– Wznowiło pracę polskie przedszkole w Likusach k. Olsztyna. Zostało ono zamknięte decyzją landrata olsztyńskiego jako pracujące bez urzędowego zezwolenia. Skuteczną okazała się interwencja oficera angielskiego Ernesta Garnera z Komisji Międzysojuszniczej.
>> KMW 1982, s. 350.

1923 – W „Gazecie Olsztyńskiej” relacja o wystąpieniu posła Jana Baczewskiego w sejmie pruskim. poseł polski po raz pierwszy zabrał głos we wspólnym interesie polskiej i duńskiej mniejszości narodowej w Niemczech. Była to polemika z ówczesnym pruskim prezydentem ministrów Braunem.
>> KMW 1983, s. 38–39.

1935 – „Gazeta Olsztyńska” doniosła o szykanach wobec Polaków z Narejt k. Szczytna, którzy złożyli podpisy na adresie kondolencyjnym wystosowanym z okazji śmierci Józefa Piłsudskiego.
>> Wak. GO, s. 432.

Kalendarz Historyczny został sporządzony przez Bronisława Sałudę