18 listopada

1520 – Burgrabia Ornety prosi o pomoc kapitułę fromborską. A rada miejska tego miasta apeluje do rady Elbląga, błagając o pomoc, informując, że ostrzał miasta jest ciężki, a w mieście brak zapasów piwa i chleba.
>> Bis. WP, s. 359.

– W. mistrz Albrecht z obozu pod Ornetą pisał do armii zaciężnych na lewym brzegu Wisły, że wojska polskie uniemożliwiły mu przybycie pod Gdańsk, prosi o podanie jakiegoś miejsca na Żuławach, gdzie mogłoby nastąpić spotkanie.
>> Bis. WP, s. 358.

1521 – W Królewcu ukazała się Landesordnung, która m.in. regulowała ceny artykułów spożywczych i wyrobów rzemieślniczych. Rzemieślnikom zabroniono zajmować się handlem, warzeniem i wyszynkiem piwa. Nie wolno im było także trzymać prosiąt w obrębie murów miejskich. Złotą biżuterię wolno było nosić tylko rodzinom rajców, ławników i kupców. Tylko wyższe warstwy mieszczan mogły nosić stroje z adamaszku, atłasu i jedwabiu. Także futra i berety z kun zastrzeżone były dla osób stojących odpowiednio wysoko w hierarchii społecznej. Za niestosowanie się do tych przepisów groziła kara 100 złotych guldenów.
>> Zi. Powstanie, s. 78–79.

1542 – Książę pruski Albrecht wydał edykt o rządzie księstwa, będący ustępstwem na rzecz stanów. M.in. w dokumencie tym mowa o tym, że przedstawiciele tzw. stanów niższych są uprawnieni do piastowania urzędów w księstwie.
>> KMW 1964, s. 475; WiM zarys, s. 813.

1639 – Bp warm. Mikołaj Szyszkowski zatwierdził umowę, na mocy której Stefan Zadorski, sekretarz króla polskiego, właściciel dóbr w Prusach Książęcych, przekazał jezuitom za pośrednictwem kapituły warmińskiej dom i kaplicę w Świętej Lipce.
>> Or. SBWPKiZM II, s. 129.

1690 – Rząd pruski w imieniu Fryderyka III upomniał władze i społeczność Iławy o obowiązku dopełnienia przysięgi, której miasto nie złożyło ani względem panującego, ani wobec swego dziedzica. Miasto pozostało głuche na to przypomnienie i sprawa została załatwiona dopiero jesienią następnego roku.
>> Rocz. Ol., 1972, X, s. 240.

1756 – W Brasnicken na Sambii zm. Ludwig Reinhold von Wetner /ur. 5.5.1726 tamże/, autor pierwszej monografii miasta Węgorzewo.
>> Stud. Anger. 1999, IV, s. 26–34.

1882 – Landrat ostródzki polecił policji, by miała baczenie na bezrobotnych, którzy stawali się niepokorni. Uruchamiane sporadycznie roboty publiczne nie były w stanie widocznie uspokoić istniejącego fermentu. Podobnie było i w innych miastach Prus Wschodnich.
>> KMW 1965, s. 627, 643.

1884 – W Bojkowie k. Charkowa ur. Włodzimierz Szczekin, Krotow, zm. 2.02.1969 w Olsztynie, profesor olsztyńskiej ART., kierownik Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt. Ukończył Instytut Gospodarstwa Wiejskiego w Moskwie. W Polsce od 1922 r., pracował w Puławach. Po 1945 r. był związany z WSGW w Łodzi. W Olsztynie od 1950 r. Twórca Zakładu Hodowli Bydła olsztyńskiej WSR.
>> Chł. Lud., s. 115.

1887 – „Gazeta Olsztyńska” w sprawozdaniu z wiecu w Poznaniu, w którym brała także udział delegacja z Warmii, informowała, że na owym wiecu ślubowano, by „w młodzieży naszej utrzymać świadomość dziejowej przeszłości i nauczyć ją, że pod panowaniem pruskim ma wszelkie prawo być i pozostać polską”.
>> Jas. Ś., s. 318.

1894 – Polskie stowarzyszenie „Zgoda” w Olsztynie wystawiło jednoaktówkę Stanisława Dobrzańskiego „Podejrzana osoba” oraz Jana Nepomucena Kamińskiego „Kominiarz i młynarz”.
>> KMW 1987, s. 190.

1918 – Na Warmii w Olsztynie powstała Rada Ludowa. Nieco później powstała identyczna rada w Nidzicy na Mazurach.
>> Wrzes. WiM, s. 192; KMW 1970, s. 227.

1919 – Przy landracie niemieckim w Nowym Mieście n. Drwęcą rozpoczął urzędowanie polski delegat, którym został mianowany Julian Sas-Jaworski.
>> Nowe M., s. 100.

1920 – Powiatowe Rady Ludowe w Kwidzynie i Sztumie na wspólnym posiedzeniu podjęły uchwałę, w której skrytykowano ostro działania Komisji Likwidacyjnej, powołanej przez rząd polski do rozliczenia majątku Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego. W Uchwale tej m.in. czytamy: „Rządowa Komisja Likwidacyjna /…/ nie uczyniła żadnego kroku, który by świadczył o jej zdolności do takiej pracy, który by przekonał tutejszą ludność, że dalsza praca Komisji Likwidacyjnej odbywać się będzie bez uszczerbku dla narodowych interesów tutejszych Polaków”.
>> KMW 1988, s. 381.

1922 – Znany działacz polonijny Jan Baczewski z Gryźlin na Warmii został wybrany na posła do sejmu pruskiego.
>> Or. SBWMiP, s. 44.

1930 – Nowo wybrany biskup warm. Maksymilian Kaller odbył ingres do katedry fromborskiej.
>> Achr. PBW, s. 232.

1945 – Rozpoczął pracę olsztyński teatr. Pierwszym przedstawieniem była „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Planowano „Zemstę” Aleksandra Fredry z gościnnymi występami Ludwika Solskiego i Jerzego Leszczyńskiego. Względy organizacyjne uniemożliwiły występ mistrzom sceny polskiej w grodzie nad Łyną.
> Łuk. Ol., s. 24; Łuk. O wolną, s. 62; WiM 1984, nr 17, s. 14; Sik. Galop., s. 166.

Kalendarz Historyczny został sporządzony przez Bronisława Sałudę