7 stycznia

1261 – Papież Aleksander IV zezwolił biskupowi Sambii nadawać lenna nowo nawróconym, celem powstrzymania ich od udziału w powstaniu antykrzyżackim.

>> KMW 1980, s. 312.

1507 – Kapituła Warmińska podjęła decyzję o oddelegowaniu Mikołaja Kopernika do Lidzbarka, gdzie jego obowiązkiem, „aż dopóki sam nie zrzeknie się tej służby” była troska o zdrowie wuja, Łukasza Watzenrode, bpa Warmii.

>> Kom. Romb. 1968, s. 20; WiM zarys, s. 270.

1517 – Nota Mikołaja Kopernika „kanonika i administratora”: „Osetnik. Paweł (Panel) Bert objął 3 łany, które sprzedał Andrzej (Andreas) Hpveman. Działo się 7 stycznia (1517 r.).

>> Kop. Lok., s. 43.

1605 – Na sejm polski do Warszawy wyjechała delegacja księstwa pruskiego. W jej skład weszły 4 osoby, które na pokrycie kosztów przejazdu, utrzymania i reprezentację otrzymały 21 tysięcy talarów. Wiadomo, że za nadanie elektorowi kurateli na tych samych zasadach, na jakich otrzymał ją Jerzy Fryderyk, Brandenburczycy gotowi byli zapłacić Polsce 200 tysięcy złotych.

>> Janisz. RPaPK, s. 95.

1621 – W Wilnie zm. Jakub Schroetter (Schroeter), kan. Warm. Pochodził z Braniewa. Magister sztuk wyzwolonych i filozoficz., bakałarz prawa, kanclerz bpa warm. S. Prudnickiego.

>> Or. SBWPKiZM II, s. 138; Sz.SW, s. 111.

1656 – Elektor Fryderyk Wilhelm zawarł układ ze Szwecją, na mocy którego Warmia została mu przez najeźdźców oddana w lenno. Stany warmińskie i biskup zostali zmuszeni do złożenia hołdu elektorowi.

>> Obł. HDW, s. 38; Toe., s. 224.

1660 – Sejmik warmiński odprawiony pod przewodnictwem bpa Jana Stefana Wyżgi potwierdził nieprzychylny stosunek do Cyganów. Byli oni na Warmii zwani Filistynami. Zarządzenia wcześniejsze, jak i późniejsze były dla tej grupy restrykcyjne. Cyganie byli po prostu przepędzani „z powodu swych dokuczliwych dla ludności obyczajów”.

>> Sz.DW, s. 72.

1730 – Kapituła warmińska wydała zarządzenie, zgodnie z którym bez zezwolenia lekarza prowincji, chirurdzy i łaziebnicy nie mieli prawa nacinania żył i puszczania krwi.

>> Sz.DW, s. 67.

1750 – We Fromborku zm. Jan Franciszek Fahl, prawnik, kan. Warm. Urodził się w Barcikowie k. Dobrego Miasta. Był w Braniewie nauczycielem retoryki. Dzięki poparciu bpa chełmińskiego (którego był sekretarzem po 1712 r.) został kustoszem w Wolborzu, był proboszczem w Kościerzynie i Tczewie. Uzyskał w Rzymie doktorat obojga praw.

>> Or. SBWPKiZM I, s. 59.

1784 – W Lidzbarku na Warmii pod okiem bpa Ignacego Krasickiego podjęto prace nad budową balonu. Informacje o tym przedsięwzięciu zawarte są także w liście bpa Krasickiego do jego przyjaciela hrabiego A.H. Lehndorfa z dnia 18.01.1784 r.

>> kor. IK I, s. LVIII; tamże II, s. 205.

1831 – W „Gońcu Województwa Augustowskiego” ukazała się informacja z Płocka o przybyciu tam 50 landwerzystów z Prus, którzy zdezerterowali i zgłosili się, by wziąć udział w powstaniu polskim.

>> Szos.PW, s. 31.

1866 – Rozporządzenie władz pruskich dotyczące rugowania języka polskiego ze szkół mazurskich.

>> KMW 1978, s. 508.

1907 – List ks. Walentego Barczewskiego do Polskiego Komitetu Wyborczego w Olsztynie, wykorzystany jako odezwa, w której autor wspomnianego dokumentu rezygnuje z zamiaru kandydowania z listy polskiej do parlamentu pruskiego. Ksiądz Barczewski równocześnie zalecał, by Polacy głosowali na Leona Czarlińskiego z Torunia.

>> Bar. Kier., s. XIX, LXII, 107; KMW 1989, s. 131, Jas.Ś., s. 341.

1919 – W Mikołajkach Pomorskich na Powiślu powstało drugie po Starym Targu polskie Towarzystwo Kobiece Św. Kingi (60 członkiń). Organizowaniem tych stowarzyszeń zajmowały się Helena Sierakowska oraz Maria i Wanda Donimirskie.

>> WiM 1988 nr 18, s. 9.

1930 – Rejencja Olsztyńska udzieliła pozwolenia Robertowi Gransickiemu na prowadzenie działalności pedagogicznej w szkole polskiej w Pluskach. Przypadek zrządził, że data ta była równocześnie 30 rocznicą jego urodzin.

>> Fil. Wopt, s. 35.

Kalendarz Historyczny został sporządzony przez Bronisława Sałudę