6 lutego

1309 – Burmistrz, rada i mieszczanie Tczewa wystawili dokument, z którego wynika, że „Krzyżacy oskarżyli ich o wyrządzenie rozlicznych szkód”. Na opłacenie tych szkód brakło mienia posiadanego przez miasto. Obiecano więc, że mieszkańcy opuszczą gród i nigdy do niego nie wrócą. Zakon wspaniałomyślnie obiecał tczewianom, że wolno im będzie osiedlać się w innych osadach stanowiących własność rycerzy zakonnych.
>> Gór. PkwP, s. 79.

1441 – Kancelaria /królewska?/, a właściwie urzędnicy tej kancelarii sprzedali za 5400 florenów przedstawicielom Związku Pruskiego podrobiony dokument zezwalający magistratom Chełmna i Torunia na prowadzenie rozmów ze szlachtą w celu obrony swych praw przeciw Krzyżakom. Pozwolenie to miało być dowodem w procesie w Wiedniu, gdzie przed cesarzem Fryderykiem III zakon oskarżył Związek Pruski o nieposłuszeństwo należne suwerenowi. Krzyżacy bez żenady posługiwali się fałszowanymi przywilejami, Związkowcy czuli się wiec najwidoczniej usprawiedliwieni, sięgając po broń o podobnym charakterze.
>> Gór. PkwP, s. 207.

1455 – Wielki mistrz krzyżacki Ludwik z Erlichhausen, nie mając środków na żołd, odstąpił zaciężnym Malbork i inne zamki. Malbork w wyniku umowy z dnia 17.08.1456.
>> Wak. III, s. 341.

1470 – We wtorek na św. Dorotę wielki mistrz Heinrich von Richtenberg wystawił przywilej zatwierdzający zakup dóbr sorkwickich przez dowódcę z Iławy Pruskiej Georga von Schliebena, który przybył z Niemiec z oddziałem zaciężnych na pomoc zakonowi.
>> Toe., s. 159.

1520 – Hetman Mikołaj Firlej zaprosił radę Gdańska na spotkanie, które miało się odbyć 8 lutego pod murami obleganego przez Polaków krzyżackiego Pasłęka. Omawiano sprawę dostaw paszy ciężkich dział ze zbrojowni gdańskiej.
>> Bis. WP, s. 114.

1521 – Książe Albrecht po 33-dniowej wojennej wyprawie na Mazowsze powrócił do Królewca. Podczas tej wyprawy poważne straty poniosła Warmia, gdyż wojska Albrechta dwukrotnie przemaszerowały przez jej terytorium /zniszczonych zostało wiele wsi, lecz nie zdobyto żadnego obronnego zamku/.
>> Bis. WP, s. 390.

1525 – Rada Gdańska przez swego posła proboszcza Jana Bonholta, wysłała list do Lutra, prosząc w owym piśmie o przysłanie doświadczonego kaznodziei „nie fanatycznego i burzliwego ducha, lecz o łagodnym i spokojnym charakterze, który by z umiarem i łagodnością wskazywał drogę Bożą i który by nas nie tak jak inni, nie prowadził na bezdroża i do niepokojów”.
>> KMW 1992, s. 34.

1525 – Wzburzone pospólstwo miasta Elbląga, ponownie zebrane w kościele parafialnym, obaliło starą radę, wybrano i zaprzysiężono nową.
>> Zi. Powstanie, s. 77.

1603 – Król Zygmunt III wysyła pismo do prymasa Stanisława Karnkowskiego, dotyczące lenna pruskiego. Prymas w odpowiedzi stwierdza, że lenno może być Brandenburczykom nadane, jeżeli zapewniona będzie w Prusach wolność wyznawania religii katol., prawo apelacji do króla dla mieszkańców, pomoc Prus w razie wojny z Turcją oraz jeżeli lennik pruski corocznie będzie wpłacał do skarbu koronnego kwotę 30 tysięcy złotych.
>> Janisz. RPaPK, s. 69–70.

1633 – Król Władysław IV Waza mianował w dniu swej koronacji Mikołaja Szyszkowskiego biskupem warmińskim. Kapituła warmińska, acz niechętna godzącym w jej interesy nominacjom królewskim, bez większych zgrzytów dokonała elekcji Szyszkowskiego, nadając mu wcześniej kanonię katedralną.
>> Arch., s. 140.

1697 – We Fromborku zm. Jan Kazimierz Wołowski, kan. i dziekan kapituły warm., sekretarz król. Cieszył się zaufaniem bpa Zbąskiego. Razem z bpem Wydżgą ufundował barokowy ołtarz św. Wawrzyńca w katedrze fromb.
>> Or. SBWPKiZM, II, s. 215–216.

1733 – Król Fryderyk Wilhelm I wydał zarządzenie zabraniające zmuszania ludności do zakupu piwa państwowego na uroczystości rodzinne, co wcześniej było naturalną i od lat stosowaną praktyką.
>> Toe., s. 398.

1802 – Z pisma ks. Jana Ciechowskiego oficjała gen. kapituły fromborskiej do bpa warm. Karola Hohenzollerna dowiadujemy się, że w początku XIX w. ludność polska na Warmii była tak samo liczna jak niemiecka.
>> WiM zarys, s. 262.

1832 – Landrat sztumski Henryk v. Rittberg wyraża przekonanie /nie jest to pogląd odosobniony wśród pruskich urzędników/, że duchowieństwo przeciwdziała szybkim postępom germanizacji, gdyż w podtrzymywaniu języka polskiego widzi ważny czynnik wzmacniający katolicyzm.
>> Jas. Ś., s. 149.

1846 – Zgodnie z decyzją konferencji, która odbyła się u Ludwika Mierosławskiego w Poznaniu, do Prus Wschodnich udali się Jan Roehr i Teofil Magdziński. Ich zadaniem było przygotowanie powstania na Litwie i Białorusi. Powstanie miało, zgodnie z decyzją podjętą w Krakowie, wybuchnąć 21–22 lutego 1846 r.
>> Szos. PW, s. 161.

1849 – Pastor Zygmunt Fryderyk Pianka z Rynu mianowany został superintendentem. Była to nominacja o tyle istotna, że w r. 1836, wówczas pastor w Mieruniszkach, na synodzie oleckim miał odwagę wystąpić przeciw zarządzeniom rugującym mowę polską ze szkół mazurskich.
>> KMW 1978, s. 21.

1901 – W Waplewie k. Sztumu zm. Adam Lew Sołtan, działacz oświat., syn Adama ppłk. Armii Królestwa Kongresowego, powstańca 1831, emigranta. Adam S. junior po skonfiskowaniu rodowego majątku został przez cara przymusowo umieszczony w petersburskim korpusie kadetów. Potem mieszkał w Waplewie u siostry i porządkował bibliotekę Sierakowskich /ok. 10 tys. tomów/. Prowadził korespondencję z ważnymi osobistościami na terenie kraju i na emigracji. Był m.in. inicjatorem utworzenia na uniwersytecie królewieckim Kółka Towarzyskiego Polskiego, zainteresował problemami Warmii i Mazur J.I. Kraszewskiego, zajmował się O. Kolbergiem podczas jego pobytu w Waplewie.
>> Or. SBWMiP, s. 294.

1912 – Rozpoczął działalność Bank Ludowy w Olsztynie. Mieścił się przy ul. Cesarskiej 16 /dziś Dom Polski, siedziba Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego/. W pokonaniu pierwszych trudności pomógł ks. dr Robert Bilitewski. On też został pierwszym przewodniczącym Rady Nadzorczej.
>> Jas. Ś., s. 357–358.

1915 – Początek ofensywy, którą w Prusach Wschodnich dowodzi generał Paul von Hindenburg.
>> Kron. XX, s. 181.

1944 – W.L.S. Churchill powiadomił emigracyjny rząd polski o decyzjach teherańskich dotyczących podziału Prus Wschodnich. Polacy o żądaniach J. Stalina dowiedzieli się już wcześniej z prasy amerykańskiej.
>> KMW 1992, s. 332.

1945 – W obozie koncentracyjnym Dachau zamordowany został Ryszard Knosała /ur. 21.02.1907 w Żelaznej k. Opola/, działacz oświatowy. Ur. w rodzinie chłopskiej pod Opolem. W latach 1935–1939 pracował w szkołach polskich w Olsztynie, Chabrowie i Nowej Kaletce. Czynny działacz harcerski.
>> Or. SBWMiP, s. 160–161; KMW 1970, s. 154; Fil. Wopt, s. 76.

– Niemcy całkowicie okrążeni w centrum miasta Elbląga. Wojska radzieckie udaremniły próbę odsieczy oblężonym przez resztki 7 dywizji pancernej. Uderzenie miało wyjść z północnego zachodu z rejonu miejscowości Kępki, Ostróg, Nowakowo.
>> Sob. Om-m, s. 317–318.

– Lotnicy radzieccy zbombardowali główną kwaterę gauleitera Ericha Kocha, mieszczącą się w Piławie. E. Koch ze swoim sztabem zmuszony był przenieść się do Neutief.
>> Thorw. Wielka, s. 79.

Kalendarz Historyczny został sporządzony przez Bronisława Sałudę