20 stycznia

1317 – Papież Jan XXII w bulli do zakonu wypomniał Krzyżakom, że zaprzestali płacenia należnych danin na rzecz Kościoła i przykazywał „jak najsurowiej”, by „ów dług za ubiegły czas bez jakiegokolwiek zmniejszenia kamerze w ciągu 3 miesięcy zapłacili”.

>> KMW 1966, s. 13.

1349 – Kapityła Warmińska wystawiła przywilej lokacyjny dla podolsztyńskiej wsi Naterki.

>> Sz.Ol., s. 31.

1454 – Tajna Rada Związku Pruskiego podjęła decyzję o wypowiedzeniu posłuszeństwa w. mistrzowi.

>> WiM zarys, s. 163.

1456 – Krzyżacy uderzyli na miasto i zamek w Jezioranach. W tym czasie załogę stanowili zaciężni czescy, pozostający w służbie polskiej. W czasie obrony zabite zostały lub wzięte do niewoli 32 osoby. Mimo tych strat Krzyżacy nie zdobyli jeziorańskiego zamku.

>> KMW 1965, s. 7.

1521 – W pochodzie wojennym na Mazowsze w. mistrz spalił przedmieście Lubawy. Z miasta wypadły oddziały polskie pod dowództwem rotmistrza Boratyńskiego. W wyniku starcia część Krzyżaków poległa, część dostała się do niewoli. Do stoczenia regularnej bitwy nie doszło, w. mistrz Albrecht zrezygnował z oblężenia Lubawy i odszedł w kierunku Nowego Miasta.

>> Bis. WP, s. 386.

1524 – List pasterski biskupa Maurycego Ferbera przeciw nauce Lutra. Nową ewangelię oskarża biskup warmiński o wywołanie zaburzeń na wsi i w miastach, wzywa do walki z luteranizmem, potępienia heretyków.

>> Zi. WkMK, s. 119.

1569 – Zm. Mikołaj Loka (Loca, Locka), kan. warm., opat oliwski. Pochodził ze szlachty pomorskiej (Powiśle), był współpracownikiem bpów warm. S. Hozjsuza i J. Dantyszka. Jako opat oliwski bronił praw klasztoru wobec rady miejskiej Gdańska.

>> Or.SBWPKiZM II, s. 17.

1587 – Administrator komory fromborskiej kanonik Jan Hannow von Schoenau wydał zarządzenie skierowane przeciw Cyganom.

>> Sz.DW, s. 72.

1741 – W Królewcu zm. Marcin Zygmunt Zieleński (ur. 1.4.1694 w Świętajnie k. Olecka), kazn. pol.-ewang., tłumacz i pisarz. Urodził się w rodzinie pastora polskiego w Orzyszu. Kształcił się na uniwersytecie w Królewcu. Poza funkcjami duszpasterskimi zajmował się tłumaczeniem literatury religijnej z języka niemieckiego na polski.

>> Or.SBWPKiZM II, s. 226.

1750 – W Królewcu zm. Michał Lilienthal (ur. 8.9.1686 w Miłakowie k. Morąga), ks. ewang., redaktor, wydawca, historyk Prus. Studiował w Królewcu, Wittemberdze, Jenie, Rostocku i Franker (Holandia). Superintendent alumnatu teologii ewang. przy uniwersytecie królewieckim, proboszcz kościoła staromiejskiego w Królewcu, był kuratorem Biblioteki Miejskiej w Królewcu, honorowym profesorem Akademii w Petersburgu. Bibliograf i bibliofil. Wydawca i redaktor królewieckich czasopism naukowych. Znawca dziejów Prus i Polski.

>> Or.SBWPKiZM II, s. 15.

1863 – Założono Towarzystwo Rolnicze, obejmujące powiat malborski. Organizatorami spółdzielczej placówki byli ziemianie: Teodor Donimirski i Teodor Łyskowski.

>> KMW 1987, s. 77.

1884 – W Lubawie odbył się wiec, na którym zebrani zażądali nauki religii w języku polskim.

>> Sembrz., s. 83; KMW, s. 369.

1921 – Wprowadzenie stanu wyjątkowego na obszarze Litwy Środkowej (Litwa Środkowa została utworzona po „samowolnym” zajęciu Wileńszczyzny przez gen. Lucjana Żeligowskiego w październiku 1919 r.).

>> Ma.Litwini, s. 31-32.

1930 – W Worytach otwarto polskie przedszkole. Prowadziła je Anna Sendrowska-Hedrych.

>> Fil. Wopt, s. 134-135.

1938 – Otwarto przedszkole polskie w Szkicu na Ziemi Złotowskiej. Prowadziła je przeniesiona z Woryt Helena Polomska-Matern.

>> Fil. Wopt, s. 123.

1942 – W Hartheim k. Linzu zm. Jan Jagiełko-Jaegertal (Jaegerthal) ur. 8.6.1884 w Leleszkach k. Pasymia, kupiec, działacz mazurski. Pochodził z niezamożnej rodziny chłopskiej. W 1918 roku należał do tajnej organizacji wojskowej przygotowującej powstanie na Mazurach, Warmii i Powiślu. Aresztowany i więziony. Po odbyciu kary przeszedł granicę, po ukończeniu kursu powrócił na Mazury i został ponownie aresztowany (1919). Aktywny w okresie plebiscytu. Działał w społecznych i politycznych organizacjach mazurskich. Zmuszony do opuszczenia Prus Wschod. osiadł w Działdowie. We wrześniu 1939 roku aresztowany, katowany, więziony w Działdowie, Olsztynie, Hohenbruch, Oranienburgu, Dachau, skąd wywieziony do Hartheim i tam zagazowany (wg innej wersji zm. w Dachau 17.2.1942).

>> Or.SBWMiP, s. 136-137.

1945 – Zajęcie Chorzel, Wielbarka, Nidzicy, Dąbrówna. Olsztyn zaludnia się uciekinierami i cofającymi się żołnierzami niemieckimi. Ludność okupuje dworzec, starając się jak najśpieszniej odjechać na północ lub na zachód.

>> Sob.Om-m, s. 249; Łuk.Ol, s. 9; WiM 1972, nr 1, s. 5.

– Gehenna uciekinierów z Prus Wschodnich w rejonie Malborka i Elbląga.

>> Thorw. Wielka, s. 126-127.

Kalendarz Historyczny został sporządzony przez Bronisława Sałudę