Sprawozdanie z działalności SSK „Pojezierze” za lata 2016-2020

Wstęp

1. Celem Stowarzyszenia jest pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego regionu, lokalnych tradycji, kształtowanie i utrwalanie tożsamości regionalnej, profesjonalnej i amatorskiej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
– rozbudzanie umiłowania regionu,
– popularyzowanie historyczno-kulturalnej spuścizny regionu oraz jego walorów turystycznych,
– promowanie i wspieranie twórczości regionalnej, profesjonalnej i amatorskiej,
– wspieranie i popularyzowanie inicjatyw kulturotwórczych,
– organizowanie działań i imprez kulturalnych, turystycznych, popularno-naukowych dla celów statutowych,
– współpracę z organizacjami i instytucjami o podobnych celach statutowych, w tym również zagranicznych,
– tworzenie i prowadzenie własnych instytucji i placówek kulturalnych,
– niesienie pomocy merytorycznej i w miarę możliwości materialnej innym organizacjom w inicjowaniu i organizowaniu życia kulturalnego,
– współpraca z członkami wspierającymi i honorowymi,
– gromadzenie własnych środków finansowych poprzez działalność gospodarczą.
(Statut Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” w Olsztynie został opracowany na podstawie ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989r. Dz.U.nr 20 poz.104 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych aktami prawnymi zawartymi w Dz.U.nr 23 z 1989r. Poz. 126; Dz.U.nr 14 z 1990r. poz.86; Dz.U.nr 87 z 1990r. poz.507 oraz ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – Dz.U.nr 96 poz.873. Statut został uchwalony przez Zjazd Delegatów Stowarzyszenia w dniu 29 listopada 2003 roku. Zarejestrowano w Sądzie Rejonowym w Olsztynie w dniu 22 marca 2004r.)

2. Stowarzyszenie posiada status instytucji pożytku publicznego nr KRS 0000065257, numer REGON 000806855.

3. Stowarzyszenie jest właścicielem budynku położonego w Olsztynie przy ulicy Kołłątaja 2:
– wpis do księgi wieczystej OL10/00060701/5, akt notarialny działki repertorium A nr 951/2018 oraz obiektu zabytkowego „Synagoga” w Barczewie przy ul. Kościuszki 7/9,
akt notarialny nr 1188/1999.

Działalność oddziałów

Stowarzyszenie liczy obecnie 120 członków, działa 5 oddziałów, które z wielkim powodzeniem prowadzą działalność zgodną ze statutem SSK „Pojezierze”. Działają zarówno galerie – w Dobrym Mieście i Barczewie, jak i chór Collegium Baccalarum. Mamy także prężnie działającą grupę malarzy amatorów „Paleta”. Oddział Pierwszy z Olsztyna skupił się na inicjowaniu i organizowaniu życia kulturalnego mieszkańców Olsztyna, wydawaniu książek i innych wydawnictw popularyzujących dorobek artystyczny mieszkańców naszego miasta i regionu, organizowaniu spotkań z ciekawymi ludźmi i koncertów.
22 czerwca 2019 r. został zamknięty Oddział III „Czyści jak łza” z powodu zmniejszenia liczby członków. Oddział VII „Natura” co prawda nie został zamknięty, ale zawiesił swoją działalność w 2019 roku. Na wniosek prezesów oddziałów dnia 29 lutego 2020 r. zamknięto dwa oddziały Stowarzyszenia ze względu na małą liczbę członków, były to Oddział II „Światło” i Oddział VII „Natura”.

W latach 2017 – 2020 Stowarzyszenie na swoją działalność statutową pozyskało z różnych źródeł ok 194 530 zł, a Dobre Miasto 70 000 zł na utrzymanie siedziby.

2017
W 2017 roku pozyskaliśmy na działalność 68 000 zł, w tym Oddział Barczewo – 26 000 zł, Collegium Baccalarum – 19 000 zł, Oddział Pierwszy 18 000 zł i „Czyści jak Łza” – 5 000 zł. W tym też roku dzięki staraniom prezes Krystyny Szter udało się nam zakończyć wymianę okien w Synagodze i zainstalować nowe ogrodzenie. Z uzyskanych pieniędzy zrealizowano wiele wspaniałych projektów:
– Olsztyński Szlak Literacki, Festiwal Filmowy BlueBox, teka mistrza „Olsztyn Marii Szymańskiej”, „Żyłem jak umiałem… Wspomnienia o Erwinie Kruku – Oddział Pierwszy
– Jesienne Spotkania Olsztyńskiej Sceny Satyrycznej – Oddział III „Czyści jak Łza”
– „Razem śpiewajmy dla niepodległej”, „Piękni 30-letni” koncert z okazji 30-lecia istnienia chóru – Oddział IV Collegium Baccalarum
– konferencja „Warmio quo vadis”, otwarcie lapidarium macew z barczewskiego kirkutu – Oddział Barczewo
– plener malarski w Głotowie – Oddział Dobre Miasto

2018
W 2018 roku pozyskaliśmy na działalność 60 100 zł, w tym Oddział Pierwszy 44 000 zł, Dobre Miasto 3 000, Barczewo 4 800 zł i Collegium Baccalarum 4 300 zł. Dzięki tym pieniądzom zrealizowano dużo więcej projektów niż w roku poprzednim:
– plener malarski w Głotowie – Oddział Dobre Miasto
– „Z kulturą żydowską pod barczewskim niebem”, „Poznajemy kulturę żydowską pod warmińskim niebem” – Oddział Barczewo
– „W rytm serca i muzyki”, „100 nut na 100 lat, koncert muzyki polskiej – Oddział IV Collegium Baccalarum
– Olsztyński Szlak Literacki – Szlak Bajkowy, Olsztyński Szlak Literacki – Szlak Kryminalny, Olsztyńskie Ślady Niepodległości (100-lecie odzyskania niepodległości) – gra uliczna, teka mistrza – Andrzej Samulowski, Olsztyn, „Wacław Kapusto w obiektywie życia” „Michał Kajka. Utwory 1892-1939” – Oddział Pierwszy.

2019
W 2019 roku pozyskaliśmy na działalność 17 030 zł z Urzędu Miasta Olsztyn, w tym Oddział Pierwszy 11 500 zł i Collegium Baccalarum 5 530 zł. Dzięki tym pieniądzom zrealizowano następujące projekty:
– „M jak Moniuszko”, „Muzyczne podróże. 15 lat w UE”, „Gore gwiazda! Śpiewaj z nami kolędy” – Oddział IV Collegium Baccalarum
– „Teka Mistrza – Wiesław Wachowski, „Teka Mistrza – Tadeusz Burniewicz”, „Cyfrowe Szlaki Kultury” – Oddział Pierwszy.
Dobre Miasto otrzymało 15 000 zł na działalność od Urzędu Miasta i Gminy Dobre Miasto.

2020
W 2020 roku pozyskaliśmy na działalność 47 500 zł:
– z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 20 000 zł na badania konserwatorskie w synagodze w Barczewie, a także 7 500 zł na projekt „Cyfrowa mapa plebiscytowa”
– ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie 20 000 zł na remont instalacji elektrycznej w synagodze w Barczewie.

 

Sprawy związane z nieruchomościami będącymi
w posiadaniu SSK ,,Pojezierze”

Budynek przy ul. Okopowej 15
W piwnicach budynku przy ul. Okopowej 15 21 lutego 2017 r. pojawiła się woda i zalegała do 18 kwietnia 2017 r., kiedy to po prostu opadła i nie napłynęła ponownie. Utrzymywanie się wody przez tak długi czas spowodowało ogromne straty. Zalane zostały zbiory – obrazy gromadzone przez Stowarzyszenie od 60 lat – jak też dokumenty i książki wydawane przez Wydawnictwo ,,Pojezierze”, którego Stowarzyszenie jest spadkobiercą. W tej sprawie Prezydium interweniowało we wszystkich możliwych urzędach miejskich. Zostało zorganizowane spotkanie u Prezydenta Olsztyna z udziałem ZDZiT-u, WodKan-u, i innych jednostek miejskich odpowiedzialnych za wodę i teren wokół naszego budynku, niestety nie ustalono sprawcy zalania. Firma ubezpieczeniowa ALIANS wypłaciła – po wielkich bojach – odszkodowanie w wysokości 22 000 zł.
Koszty uporządkowania i osuszenia piwnic wyniosły 17392,22 zł. Zniszczeniu uległy plansze ekspozycyjne, które przygotowaliśmy na obchody 60-lecia Stowarzyszenia (październik 2016 r.), które miały być prezentowane w siedzibach Stowarzyszenia w Dobrym Mieście i Barczewie, koszt ich przygotowania wyniósł 4331,00 zł. Zniszczeniu uległy także książki zgromadzone w magazynie. Szacujemy, że zniszczyło się bezpowrotnie ponad 5 tys. egzemplarzy. Zostały one wyniesione z piwnicy i wywiezione do utylizacji przez firmy REMONDIS i KOMA. Uszkodzeniu, a często całkowitemu zniszczeniu uległy obrazy – 35 szt. Są to zarówno obrazy olejne, jak i grafiki. Obrazy pochodzą ze zbiorów Stowarzyszenia gromadzonych od 60 lat. Twórcy, to znani malarze reprezentujący region i nie tylko. To wybitni reprezentanci sztuki współczesnej. Ekspertyza zniszczeń to 2500,00 zł, wartość obrazów – 54400,00 zł. Znaczne zniszczenia nastąpiły w dokumentacji wydawniczej. Bezpowrotnie zniszczona została część rękopisów i innych prac związanych z cyklem wydawniczym (opracowania graficzne, projekty okładek, zdjęcia i rysunki). Zniszczeniu uległa także historyczna dokumentacja pracy Stowarzyszenia od 1956 r. – od momentu powstania „Pojezierza”, to straty bezpowrotne, które zubożyły nas, ponieważ zniszczone zostało w części nasze dziedzictwo kulturowe.
Budynek przy Okopowej 15 w dniu 20 czerwca 2018 r. został skontrolowany przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i Państwową Straż Pożarną. W związku z powyższym Prezydium zleciło wykonanie 5-letniej kontroli budynku, uporządkowanie dokumentacji archiwalnej budynku, założenie księgi obiektu i sporządzenie kosztorysu remontu budynku. Przeprowadzono także we współpracy z najemcą konieczne naprawy i ostatecznie zdecydowano o zamknięciu z dniem 30 września Galerii im. H. Skurpskiego. Uzgodniono z Archiwum Państwowym w Olsztynie przekazanie dokumentów archiwalnych zgromadzonych w piwnicy, a dotyczących Stowarzyszenia i Wydawnictwa ,,Pojezierze” w depozyt do ww. archiwum. 10 października 2018 r. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej przeprowadziła kolejną kontrolę związaną z zaleceniami przekazanymi nam w poprzedniej kontroli. W związku z tą ostatnią kontrolą zalecono nam zamknięcie III kondygnacji nadziemnej, czyli naszej siedziby, gdyż nie spełnia ona warunków p.poż. Stan budynku przy ul. Okopowej 15 był tak zły, a sfinansowanie remontu według szacunków ok 500 000 zł było poza możliwościami finansowymi Stowarzyszenia, zdecydowano zatem – zjazd Stowarzyszenia – o sprzedaży nieruchomości. Wartość budynku z upływem lat dramatycznie malała, dlatego też Prezydium, upoważnione przez Zarząd Główny, rozpoczęło intensywne prace nad rozpatrzeniem możliwości zamiany lub sprzedaży siedziby. Zamiana okazała się niekorzystna, zdecydowano o pozostaniu przy koncepcji sprzedaży i w tym właśnie celu sporządzono operat szacunkowy w 2018 roku w podejściu dochodowym. Otrzymaliśmy trzy oferty zakupu naszej siedziby. Po długich negocjacjach wybrana została najkorzystniejsza oferta i w październiku 2018 r. sprzedano budynek i rozpoczęto poszukiwania nowej siedziby. Do końca roku Stowarzyszenie funkcjonowało jeszcze w budynku przy ul. Okopowej 15, wynajmując pomieszczenia od nowego właściciela i intensywnie pracując nad znalezieniem nowej siedziby. 28 lutego 2019 r. zakupiono część kamienicy przy ul. Kołłątaja 2 i rozpoczęto przeprowadzkę. W maju 2019 roku przystąpiono do remontu pomieszczeń, a następnie ich wyposażania. Prace te zakończono w lipcu 2019 roku.

10 listopada zmarł nasz wieloletni prezes – Prezes Honorowy – Bronisław Sałuda, którym opiekowaliśmy się. Członkowie Prezydium SSK „Pojezierze” zajęli się organizacją pogrzebu, który odbył się 14 listopada, natomiast 10 grudnia w siedzibie Stowarzyszenia odbyła się spotkanie przyjaciół Bronisława Sałudy połączone ze wspomnieniami o zmarłym z okazji miesięcznicy jego śmierci. W listopadzie 2020 r. Prezydium zamówiło pomnik w firmie kamieniarskiej i w rocznicę śmierci naszego Honorowego Prezesa członkowie Stowarzyszenia i przyjaciele Bronisława Sałudy złożyli na nim kwiaty, zapalili znicze.

 

Zarząd Główny i Prezydium SSK „Pojezierze”

Zarząd Główny
W okresie sprawozdawczym odbyło się 11 zebrań Zarządu Głównego. Tematem spotkań były głównie, oprócz spraw związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia, problemy związane ze ściągalnością składek, członkami nieaktywnymi, poprawą kontaktu między Prezydium a zarządami oddziałów. Większość czasu jednak na spotkaniach poświęcono problemom związanym z budynkiem przy ul Okopowej 15. Omawiano stan budynku, konieczne inwestycje i naprawy, a wreszcie jego sprzedaż i zakup nowej siedziby. Podjęto uchwały dotyczące tych zagadnień.

Prezydium
W okresie sprawozdawczym Prezydium odbyło 29 posiedzeń w pełnym składzie protokołowanych. Doraźnie spotykaliśmy się w składach mniejszych lub pracowaliśmy pojedynczo każdego dnia tygodnia. Prezydium po dwóch latach pracy wreszcie ukonstytuowało się w swoim optymalnym składzie: Ewa Hopfer – prezes, Maria Skurpska – wiceprezes, Robert Lesiński – wiceprezes, Małgorzata Barabasz – sekretarz, Janusz Soroka – skarbnik. Niestety nie trwało to zbyt długo, 11 marca 2019 r. Pani Małgorzata Barabasz złożyła rezygnację
z funkcji sekretarza prezydium, a wiceprezes Maria Skurpska w maju tego roku uległa wypadkowi, który spowodował jej niesprawność, toteż nie uczestniczyła w pracach Prezydium. Wszystkie sprawy związanie z działalnością Stowarzyszenia i nową siedzibą spadły na 3 osoby – prezesa Ewę Hopfer, skarbnika Janusza Sorokę i wiceprezesa Roberta Lesińskiego. Wynikł też problem z Komisja Rewizyjną. Jedna z jej członkiń – Pani Dorota Roman – odmówiła współpracy, nie reagowała na powiadomienia o posiedzeniach i kontakt z nią był niemożliwy. W związku z powyższym Zarząd Główny na posiedzeniu 29 czerwca 2019 r. odwołał Ją z funkcji członka Komisji Rewizyjnej.

Prace Prezydium oprócz ciągłej pracy statutowej i organizacyjnej polegały głównie na rozwiązywaniu problemów dotyczących majątku Stowarzyszenia – siedziby przy Okopowej 15, a ostatnio także Synagogi w Barczewie. Zajmowaliśmy się więc reorganizacją biura, pracami związanymi z ratowaniem i zabezpieczaniem majątku Stowarzyszenia i poszukiwaniem nowej siedziby, kupnem nowej nieruchomości i przystosowaniem jej do naszych potrzeb. Poza wszystkimi problemami związanymi z naszymi nieruchomościami pracowaliśmy także nad realizacją zadań statutowych i zdobywaniem środków na ich realizację. W 2020 r. od początku roku do sierpnia odbywały się w oddziałach Stowarzyszenia wybory nowych władz. W większości oddziałów pozostali prezesi z poprzedniej kadencji. Zmienili się natomiast: prezes Chóru Collegium Baccalarum i Oddziału w Dobrym Mieście. Serdecznie powitaliśmy nowych prezesów: Panią Monikę Czerepowicką i Pana Andrzeja Kuptela. Serdecznie dziękujemy dotychczasowym prezesom – Zygmuntowi Suchenkowi i Wiesławowi Kupczakowi – za ich wieloletnią pracę i wkład, jaki wnieśli w rozwój Stowarzyszenia, a także szerzej do kultury regionu. W 2020 roku znacznie zmniejszyła się liczba oddziałów – trzy uległy likwidacji – a co się z tym wiąże liczba członków naszego Stowarzyszenia, nie bolejemy jednak nad tym, ponieważ zostali z nami tylko ci, których praca w Stowarzyszeniu interesuje i chcą działać na rzecz popularyzacji spuścizny historyczno-kulturalnej regionu i wspierania twórczości regionalnej.

Na koniec chciałabym bardzo serdecznie podziękować członkom Prezydium: Januszowi Soroce
i Robertowi Lesińskiemu za ich pracę, gotowość, pomysłowość i kreatywność w rozwiązywaniu problemów, za ich zawsze pogodne i mądre podejście do problemów i za ich przyjaźń. Naszej drogiej Henryce Makowskiej dziękuję za to że ciągle z nami jest, stanowi naszą opokę i ogromną pomoc we wszystkich sprawach. Jej doświadczenie w pracy w Stowarzyszeniu jest bezcenne. Wszystkim Państwu Prezesom i członkom Stowarzyszenia za ich wspaniałą pracę, nietuzinkowe pomysły, realizację wielu projektów, zdobywanie pieniędzy na działalność statutową, pomoc Prezydium w rozwiązywaniu najważniejszych problemów Stowarzyszenia.

Prezes SSK „Pojezierze”
Ewa Hopfer