9 lutego

1520 – Krzyżacy zajęli Pieniężno. Miasto w tym czasie pozbawione było załogi, więc poddało się bez oporu. Zdobywcy zarekwirowali zapasy żywności i saniami wywieźli je do Braniewa. W obawie przed atakiem wojsk polskich pozostawiony w Pieniężnie oddział krzyżacki wyposażony został w kilka dział. Inaczej przedstawia to wydarzenie olsztyński historyk Jerzy Sikorski.
>> Bis. WP, s. 121.

1637 – w Sztynorcie ur. Ahasverus Lehndorff. Szambelan i podpułkownik króla Jana Kazimierza, potem w służbie Fryderyka Wilhelma.
>> Toe., s. 229.

1772 – Król pruski wysłał z Berlina pismo m.in. do bpów warmińskiego i chełmińskiego. Była to odpowiedź na skargę, że generałowie pruscy wymuszają dostawy na obszarze nie będącym częścią państwa pruskiego. ton listu jest ugrzeczniony, lecz zdawkowy. I właściwie nie może być inny, skoro konwencja rozbioru Polski została podpisana w Petersburgu kilka tygodni wcześniej.
>> Caz. Kbp, s. 115.

1781 – W Jezioranach zm. Kazimierz Langhanki, kształcił się u redemptorystów w Warszawie, a po przyjęciu święceń w Rzymie był najpierw administratorem, a później proboszczem w Bisztynku.
>> Or. SBWPKiZM II, s. 6.

1840 – Ks. Gustawa Gizewiusza związki uczuciowe z Polską musiały być wyjątkowo głębokie, skoro w jednym z listów do swych polskich przyjaciół żalił się, że nie może pojechać do Królestwa: „I umiłowaną Polskę nie zobaczę…, a to wszystko wskutek tegoż samego przekleństwa, które pod postacią orła dwugłowego na Polsce tęskliwej ciąży”.
>> KMW 1966, s. 235.

1861 – Wileński generał gubernator Włodzimierz Nazimow przez swoich podwładnych, współpracujących z pruskimi służbami granicznymi skonstatował, że sprzedaż broni w Kłajpedzie tak wzrosła, że niektórzy kupcy, którzy poprzednio zarzucili handel tym towarem, znów do niego powrócili. Informacja ma niewątpliwy związek z przygotowaniami Polaków do powstania. Przeczy ona również tezie o pruskiej neutralności wobec polskich dążeń niepodległościowych.
>> Szos. PW, s. 210.

1898 – Mazurska Partia Ludowa zorganizowała w Szczytnie wiec, na którym Eugeniusz Zenon Lewandowski przedstawił program tej partii. W zgromadzeniu wzięło udział około 500 Mazurów. Władze niemieckie wyważone przemówienie Lewandowskiego oceniły jako podburzające.
>> Jakub Pozn., s. 33; Or. SBWMiP, s. 186; KMW 1958, s. 203.

1908 – W Wittenfoerde /Maklemburgia/ ur. Otto Steinfatt, dr, ornitolog. Studiował w Freiburgu, Innsbrucku, Monachium i Wiedniu. Od 1935 r. zatrudniony w Puszczy Romnickiej, gdzie zajmował się rolą ptaków w redukcji owadów szkodliwych dla lasu. Doskonały fotografik ptaków. W 1945 wrócił z wojny do rodzinnej Maklemburgii. Pracował w szkole leśnej w Wismar. Zamordowany przez nieznanych sprawców 1.05.1947 r.
>> KMW 1987, s. 68–69.

1914 – W Duisburgu /Nadrenia/ ur. Józef Neugebauer, nauczyciel. Kształcił się w Rogoźnie jako stypendysta Związku Polaków w Niemczech, kierownik szkoły pols. w Dąbrówce k. Sztumu. Więziony w Hohenbruch, Stutthofie, Sachsenhausen, Gusen i Dachau. Po zwolnieniu pozbawiony prawa mieszkania na terenach zamieszkanych przez ludność polską. Wcielony do Wehrmachtu przeszedł na stronę radziecką. Po wojnie pracował jako nauczyciel w Mikołajkach Pom., Dąbrówce i Koślince k. Sztumu. Zm. 7.06.1948 r.
>> Or. SBWMiP, s. 223; Fil. Wopt, s. 103–104.

1915 – Klęska Rosjan pod Rucianem – obawiając się oskrzydlenia wycofali się. Swoiste zadośćuczynienie Niemców za klęskę na początku I wojny światowej.
>> Orł. Il. przew., s. 116.

1919 – W Brąswałdzie zm. Elżbieta Kraskowa, babka poetki Marii Zientary Malewskiej. Jej przedśmiertnym życzeniem było „łobaczyć żołnierza polskiego”.
>> Zien. Ślad, s. 24.

1923 – Prezes prowincji wschodnio-pruskiej zawiesił na dwa tygodnie wydawanie „Gazety Olsztyńskiej”. Bezpośrednią przyczyną był przedruk za „Dziennikiem Berlińskim” artykułu pt. „Koniec legendy”. Minister spraw wewnętrznych cofnął zakaz, lecz wszyscy pracownicy redakcji stanęli przed sądem i zostali skazani za złośliwe uchylanie się od postanowień władz lokalnych.
>> Wak. GO, s. 242; KMW 1960, s. 171; KMW 1986, s. 174.

1930 – We Fromborku zm. nagle bp warm. Augustyn Bludau. Ur. 6.03.1862 w Dobrym Mieście w rodzinie krawca. Zajmował się szeroko pojętą działalnością charytatywną, dbał o katolików żyjących w diasporze /np. rozbudowa parafii katol. w Królewcu/.
>> Achr. PBW, s. 225–230.

1932 – W Słupsku rozpoczęto proces /trwał do 11 lutego/ przeciw Janowi Bauerowi, nauczycielowi i działaczowi oświatowemu na Warmii i Ziemi Bytowskiej. Oskarżony był o rzekome krzywoprzysięstwo, skazany na rok ciężkiego więzienia. Aresztowany we wrześniu 1939 roku. Zamordowany w Sachsenhausen. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Grunwaldu III klasy. Ur. w Unieszewie na Warmii 16.08.1904 r.
>> Or. SBWMiP, s. 52–53; Wań. Wal., s. 104.

1933 – Ks. Bolesław Domański został wybrany prezesem Związku Polaków w Niemczech. Wcześniej piastował stanowisko prezesa V Dzielnicy tego związku /Ziemia Złotowska, Kaszuby, Babimojszczyzna/.
>> KMW 1983, s. 160.

1945 – Wojska radzieckie dotarły do Zalewu Wiślanego. Wyzwolony Frombork. Dalsze walki o Elbląg.
>> Dob. Z dziejów, s. 251; WiM zarys, s. 663; Dol. Walki, s. 82; Sob. Om-m, s. 319; WiM 1972, nr 1, s. 5.

Kalendarz Historyczny został sporządzony przez Bronisława Sałudę