8 lutego

1296 – W Rogoźnie z polecenia margrabiów brandenburskich zamordowany został król polski Przemysł II. Brandenburczycy podobnie jak i Krzyżacy uważali go za najgroźniejszego przeciwnika.
>> WEP IX, s. 532.

1454 – Do Krakowa wyruszyło poselstwo Związku Pruskiego z Janem Bażyńskim na czele.
>> Szos. Dz. WiM, s. 42; Gór. Zw. Prus., s. LIX.

– W Toruniu został zdobyty przez związkowców zamek krzyżacki. Zburzono go doszczętnie, aby już nigdy nie mógł nikomu służyć do panowania nad miastem.
>> Now, s. 236.

1657 – Tatarzy splądrowali i spalili folwark Łupki pod Piszem oraz inne okoliczne majątki i wsie. Samo miasto nie zostało zdobyte, lecz poniosło znaczne straty z powodu spustoszenia okolicy oraz utrzymywania własnej załogi złożonej z dwóch kompanii piechoty i takiej samej liczby kawalerzystów.
>> Toe., s. 229.

1677 – Krzysztof Hartknoch, wybitny historyk Prus i Polski, powołany został na profesora Gimnazjum w Toruniu.
>>  Kruk Sz., s. 154

1807 – Bitwa pod Iławką zakończyła się odwrotem Rosjan pod osłoną nocy. Napoleon nocuje w cegielni Warszkajty.
>> Wak. Ol., s. 150; Sz. Ol., s. 150; Bran. Koz., I, s. 93–94.

1843 – W odpowiedzi na memoriał K.C. Mrongowiusza z upoważnienia króla pruskiego minister Eichhorn zawiadomił, że regencje otrzymały polecenie wydania zarządzeń, by każde dziecko, szczególnie religii, uczyło się w zrozumiałym dla siebie języku.
>> Bień. KCM, s. 114.

1863 – W niespełna 3 tygodnie po wybuchu powstania rząd pruski zawarł z rządem rosyjskim umowę, tzw. Konwencję Alvenslebena, o wzajemnej, w tym i zbrojnej, pomocy w zwalczaniu polskiego ruchu zbrojnego.
>> Szos. PW, s. 230.

1864 – W Poznaniu ur. Seweryn Pieniężny /sen/.
>> Choj. Szkice, s. 222.

1887 – W Ostrowi Mazowieckiej ur. Jan Gauze /zm. 23.03.1985 w Szczytnie/, jeden z najdłużej żyjących lekarzy województwa olsztyńskiego. Maturę zdał w Carskim Siole, medycynę studiował na uniwersytecie w Kijowie. Po II wojnie światowej osiedlił się w Szczytnie /7.02.1945 r./, gdzie pełnił funkcję dyr. szpitala i lekarza powiatowego. Zm. tamże mając skończonych lat 98!
>> WiM 1984, nr 17, s. 11; Skr. Album, s. 61–63; Rocz. Med., s. 50.

1919 – Z Pasymia do Szczytna przybywa 170-osobowy oddział wojska, by spacyfikować spartakusowców i niezależnych socjalistów. Rada Żołnierska została aresztowana, ale walki trwały jeszcze przez kilka następnych dni.
>> Szczyt., s. 242; KMW 1959, s. 25.

1920 – W Działdowie odbył się wiec zwołany przez Mazurski Komitet Plebiscytowy i Mazurską Radę Ludową.
>> Staw. Pl., s. 508; KMW 1967, s. 384–385.

– Wysoki komisarz Ligi Narodów oraz oddziały armii brytyjskiej przejęły z rąk niemieckich miasto Gdańsk.
>> Kron. XX, s. 259.

1922 – W Lubawie zm. Teofil Rzepnikowski /ur. 5.02.1843 w Małych Radowskich k. Wąbrzeźna/, lekarz, działacz społ. i polit., organizator spółdzielczości polskiej na Pomorzu. Studiował we Wrocławiu. Brał udział w powstaniu 1863 r. Po ukończeniu studiów w Berlinie zaczął pracować w Lubawie. Wielostronną działalnością zasłużył się społeczności lubawskiej. W uznaniu dla jego pracy dwukrotnie był wybierany na posła do sejmu pruskiego. Przed plebiscytem stanął na czele wojskowej organizacji Pomorza, przygotowującej na Warmii i Mazurach powstanie. Policja pruska wpadła na trop, Rzepnikowski przekroczył granicę wolnej już wówczas Polski. Gdy Lubawa została przyznana bez plebiscytu Polsce, był pierwszym polskim starostą w Lubawie. Dzięki jego zaangażowaniu 3 wsie leżące na pograniczu z pow. ostródzkim w wyniku plebiscytu przyłączono do Polski /Groszki, Lubsztynek, Mały Napromek/.
>> Or. SBWMiP, s. 275–276; WEP X, s. 245; Nowe M., s. 223–225.

1930 – We wsi Bródki /woj. łomżyńskie/ ur. Eugeniusz Tryniszewski /zm. 17.04.1991 w Olsztynie/, działacz Stowarzyszenia PAX. Doktoryzował się w Instytucie Historii PAN w Warszawie. Publikował w „Słowie na Warmii i Mazurach”, w „WTK”, „Kierunkach”, „Życiu Katolickim”, i „Zorzy”. Bibliografia jego prac zawiera około 500 pozycji.
>> KMW 1992, s. 215.

1931 – W Działdowie rozpoczął działalność Związek Mazurów.
>> KMW 1973, s. 125.

1933 – W Berlinie powstał z inicjatywy Związku Polaków i Związku Spółdzielni Polskich w Niemczech – Bank Słowiański. Instytucja ta odegrała znaczącą rolę w utrzymaniu polskiego stanu posiadania w Rzeszy. Z Prus Wschodnich w skład kierownictwa wszedł Juliusz Malewski. Po wybuchu II wojny świat. bank został zlikwidowany, a jego majątek skonfiskowany.
>> KMW 1987, s. 86; WEP XIII, s. 40; Pol. w Rep. Weim., s. 116.

1940 – Bund Deutscher Osten w memoriale do prezydenta rejencji olsztyńskiej zaleca, by nie zatrudniać jeńców polskich w południowej części Prus Wschodnich. Także OKW poufnie zalecało wycofanie jeńców polskich z tzw. terenów zagrożonych narodowościowo.
>> WiM, s. 643; KMW 1976, s. 408.

– W Królewcu w Naczelnym Prezydium Prowincji odbyła się konferencja poświęcona problemom prawnym mienia pożydowskiego.
>> KMW 1971, s. 112.

– W Sachsenhausen zamordowano Władysława Demskiego – ks. katol., działacza społecz. Urodził się /5.08.1884 r./ w Straszewie na Powiślu. Był wikariuszem w polskich parafiach w Sząbruku, Barczewie, Biskupcu, Starym Targu. Aktywny w okresie plebiscytu. Zmuszony przez władze niemieckie przeniósł się do Inowrocławia, gdzie po studiach na uniwersytecie poznańskim wykładał w tamtejszym gimnazjum. Aresztowany 2. 11. 1939 r.
>> Or. SBWMiP, s. 85.

1945 – Płk. Schoepffer, dca twierdzy Elbląg, ponownie wezwany do poddania się. Propozycja i tym razem została odrzucona. W przygotowaniu do szturmu wzięło udział około 1000 dział.
>> Sob. Om-m, s. 319.

Kalendarz Historyczny został sporządzony przez Bronisława Sałudę