7 lipca

1384 – W. mistrz krzyżacki zapisuje rycerzom Staśkowi i Jakubowi z Fisza /w Pomezanii/, każdemu po 10 włók na założenie majątków ziemskich w Narejtach /rejon pasymsko-szczycieński/. Przyznano im 7 lat wolnych od danin.
>> Szczyt., s. 76.

1410 – Armia polska dotarła i obozowała we wsi Bądzynie nad Wkrą. Obozowano tu dwie doby. Długi postój wiązał się z oczekiwaniem, aż nadciągną działa i tabory, które nie mogły nadążyć za konnicą.
>> Ku. BpG, s. 102, 109, 204.

1422 – We Wschowie początek dalszego ciągu procesu polsko-krzyżackiego. Strona polska przedłożyła artykuły procesowe w liczbie 114. Był to najobszerniejszy w dziejach stosunków polsko-krzyżackich program rewindykacyjny Polski wobec zakonu.
>> KMW 1993, s. 506.

1455 – Mieszczanie zbuntowanego królewieckiego miasta Knipawy po 14 tygodniach walki zaproponowali komturowi Henrykowi Reuss von Plauenowi rokowania.
>> KMW 1992, s. 236.

1520 – Oddziały mazowieckie zwinęły oblężenie Ełku. Cofające się oddziały polskie podeszły pod Braniewo. Obóz rozłożono po obu stronach Pasłęki. Sypiąc szańce, przygotowywano się do oblężenia miasta.
>> Bis. WP, s. 258.

1528 – W Bartoszycach spotkali się bp warm. Maurycy Ferber i książę Albrecht. Celem było ułożenie poprawnych stosunków między krajem luterskim a katolickim księstwem warmińskim.
>> Sz. DW, s. 109.

1539 – Bp chełmiński Tiedeman Giese w piśmie do bpa warm. Jana Dantyszka wyraża pogląd, że w związku z kwestią kontaktów Mikołaja Kopernika z jego dawną gospodynią, najlepiej byłoby, by kanonik Mikołaj wiedział, że Giese upomina go nie w imieniu własnym, lecz z poduszczenia Dantyszka.
>> KMW 1967, s. 206.

1572 – W Knyszynie zm. Zygmunt II August, w. książę litewski od 1522, król polski od 1529. Dzięki jego polityce nastąpiła sekularyzacja zakonu inflanckiego i poddanie się Inflant Polsce. Zorganizował stałą królewską flotę na Bałtyku, co miało związek z ograniczaniem nadmiernej samodzielności Gdańska. Brzemiennym w skutki okazała się decyzja dopuszczenia do dziedziczenia w Prusach Książęcych brandenburskiej linii Hohenzollernów.
>> WEP XIII, s. 827.

1578 – Król Stefan Batory wydał przywilej na otwarcie Wileńskiej Akademii dla Kollegium Ojców Towarzystwa Jezusowego. Dokument został wystawiony we Lwowie pod presją bpa Protaszewicza i katolickich możnowładców litewskich.
>> Besa. SB, s. 258–259; Rusz. II, s. 610.

1607 – Jak wynika z listu starosty braniewskiego do bpa warm. Szymona Rudnickiego, dobiegła końca kompleksowa rewizja granicy między Prusami Książęcymi a Warmią.
>> Sz. DW, s. 29.

1730 – W Gdańsku zm. Krzysztof Kray /Kreege, Krey/, malarz. Był mistrzem cechu, uchodził za doświadczonego malarza, gdyż w 1718 powierzono mu restaurację obrazu Hansa Memlinga „Sąd ostateczny”.
>> Or. SBWPKiZM II, s. 251.

1734 – Gdańsk skapitulował przed wojskami rosyjskimi i saskimi. Oblężenie spowodowane było tym, że władze Gdańska udzieliły schronienia królowi Stanisławowi Leszczyńskiemu. Król w przebraniu potajemnie opuścił miasto, stąd dalszy opór stał się bezcelowy.
>> Lesz. Opis, s. XLIV, s. 59, 62; Cieś. W obr., s. 151.

1777 – W Wiedniu zm. Antoni Schulz /ur. 12.07.1693 w Reszlu/, mieszczanin. Kształcił się w gimn. w Reszlu. Później mieszkał w Polsce i Wiedniu. Syn uzyskał szlachectwo i pełnił znaczące funkcje na dworze Marii Teresy i cesarza Józefa II.
>> Or. SBWPKiZM II, s. 140.

1783 – W Jezioranach piorun spowodował pożar, od którego spłonęło prawie całe miasto.
>> KMW 1965, s. 10.

1786 – Aby ustrzec się morowego powietrza, biskup warmiński Ignacy Krasicki zamieszkał w Smolajnach, lecz w końcu miesiąca rezydował znów w Lidzbarku Warmińskim.
>> Kor. IK I, s. LXI.

1794 – Wojska insurekcji kościuszkowskiej wkroczyły do Prus, zajmując Prostki, Ostrykół i Bobry. W Ostrymkole mjr Więckowski dał wójtowi patent z nakazem wyjazdu do Ełku i zaleceniem, by tamtejszy hauptman zgromadził furaż i prowiant z powiatu i przesłał do obozu polskiego pod Rajgród.
>> WiM zarys, s. 386; Pisz., s. 88; KMW 1994, s. 363.

1807 – Podpisano traktat pokojowy w Tylży między Francją a Rosją. Dwa dni później podpisany został traktat między Francją a Prusami.
>> WEP XI, s. 749; WiM zarys, s. 818.

1864 – Przed sądem kameralnym w Berlinie rozpoczął się tzw. „Polen-Prozess” przeciw osobom z Prus Wschodnich współpracujących z polskim powstaniem. W tym procesie m.in. skazany został Wojciech Kętrzyński.
>> Szos. PW, s. 259–260; Kętrz. Z księgi, s. XXV.

– W Małych Konopkach k. Giżycka ur. Juliusz Jakub Alexy /Aleksy/, zm. 20.12.1926 w Aulowonen, ks. ewangel. Redagował pisma polskie w duchu niemieckim. Zasłużony jako popularyzator języka polskiego wśród Mazurów – emigrantów.
>> Or. SBWMiP, s. 42.

1907 – W Lamkowie zm. Franciszek Szczepański. Tadeusz Oracki podaje inną datę śmierci, patrz 4.07.1907. /może „Gazeta Olsztyńska” podała datę pogrzebu?/.
>> Wak. GO, s. 144.

1920 – Ukazało się rozporządzenie Komisji Międzysojuszniczej: 1/ zakazujące sprzedaży napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa w okresie od 8 do 15 lipca w godz. od 9 wieczorem do 9-tej rano. W dniach 10. 11 i 12 lipca zakaz obowiązuje całą dobę; 2/ zawieszono ważność pozwoleń na noszenie broni w dniach od 8 do 20 lipca; 3/ zabroniono noszenia broni siecznej i do kłucia, pałek oraz przedmiotów w jakiejkolwiek postaci służących do napadu lub obrony.
>> Staw. Pl., s. 503.

– Uchwała walnego zgromadzenia Mazurskiego Związku Ludowego w Szczytnie /obradowało w Cafe Germania/: „Plebiscyt, ustalony na 11 lipca br. Nie jest plebiscytem, ale komedią i farsą. Całe Mazury znajdują się pod terrorem niemieckich band. Polskie zebrania rozbijają organizowane bandy niemieckie. Krew leje się już dziś. /…/ Zebrani w Szczytnie delegaci MZL wznoszą uroczyście protest przeciwko takiemu plebiscytowi. Rezultatu jego już dziś uznać nie mogą. Czujący się Polakami Mazurzy udziału w głosowaniu nie będą brali.”
>> Szos. Dz. WiM, s. 142–143.

– Na wiecu w Działdowie uchwalono rezolucję potępiającą antypolskie akcje dywersyjne organizowane przez Niemców /niszczenie linii telefonicznych, przemyt broni z Prus Wschodnich dla niemieckich bojówek/.
>> Rocz. Dział., 1999, V, s. 34.

1926 – W Starej Wilejce ur. Witold Jarosz /zm. 27.07.1996 w Olsztynie/. Prawnik, dyr. Oddziału Wojew. NBP. Działacz samorządowy.
>> Chł. Lud., s. 56.

1930 – Konsul RP w Olsztynie Józef Gieburowski w piśmie do poselstwa w Berlinie pisał o wizytacjach przeprowadzonych w polskich szkołach przez bpa warm. Maksymiliana Kellera. Bp Keller zwracał się do dzieci „w języku polskim i w wielu przypadkach dał wyraz swemu szczególnemu zadowoleniu z przebiegu wizytacji. /…/ dzieci były przygotowane. Odpowiadały śmiało i dobrze. Wszędzie wyróżniały się dodatnio od swych rówieśników ze szkół niemieckich”. Wizytacje odbyły się w Unieszewie, Giławach, Skajbotach, Pluskach, Lesznie, Stanclewie i Brąswałdzie.
>> WiM 1989, nr 8, s. 9.

1936 – Prezes rejencji kwidzyńskiej cofnął Franciszkowi Jujce prawo nauczania w polskiej szkole w Starym Targu na Powiślu.
>> KMW 1964, s. 98–100.

1942 – W „Wilczym Szańcu” w Gierłoży k. Kętrzyna Wernher von Braun osobiście referował Adolfowi Hitlerowi efekty swych prac nad pociskami rakietowymi.
>> Speer Wspom., s. 442.

1945 – Naczelny Dowódca WP marszałek Michał Rola-Żymierski wydał rozkaz o odtworzeniu organów dowodzenia Marynarki Wojennej. W 70-letniej historii polskiej Marynarki Wojennej był trzecim aktem prawnym o historycznym znaczeniu /pierwszym był dekret Naczelnego Dowódzcy Józefa Piłsudskiego, drugim decyzja gen. dyw. Władysława Sikorskiego premiera, Naczelnego Wodza i min spraw wojsk. polskiego rządu na emigracji/.
>> Pert. wielkie, s. 523; Cies. PMW, s. 136.

– Zmniejszona została powierzchnia Okręgu Mazurskiego. Od województwa olsztyńskiego odeszły do białostockiego 3 powiaty mazurskie, a do gdańskiego przeszły 4 powiaty Powiśla.
>> KMW 1984, s. 280;

– Przedstawiciele Armii Czerwonej oraz administracji polskiej w Braniewie podpisali uroczysty akt przekazania władzy w mieście Braniewo i przylegającym do niego terenie.
>> Łuk. O nową, s. 41–42.

Kalendarz Historyczny został sporządzony przez Bronisława Sałudę