22 czerwca

1399 – W niedzielę po święcie dziesięciu tysięcy męczenników wystawiony został dokument lokacyjny wsi Hosenbark. Nazwa pochodzi od nazwiska Heinricha Hosenberka, który był sługą Philippusa Wildenau i otrzymał od swego patrona 32 włóki na prawie chełmińskim. W zamian za rzeczoną darowiznę wymieniony obowiązany był wystawić dwie służby wojskowe. Nowa wieś została zlokalizowana na zachód od Jeziora Dymerskiego (obecnie nie istniejące, osuszone).
>> Toe., s. 112, 441.

1633 – Klęcząc przed trybunałem świętej inkwizycji, Galileusz musiał zaprzeczyć tezom o obrocie planet dookoła Słońca. Na początku XVII w. zginął na stosie Giordano Bruno, który był jednym z pierwszych myślicieli, doceniających znaczenie teorii Mikołaja Kopernika. Dziw bierze, że nie represjonowano Kopernika. Umieszczenie „De revolutionibus” na indeksie kościelnym nastąpiło dopiero w 1616 roku, w 73 lata po śmierci wielkiego astronoma. Klątwa nad dziełem Kopernika trwała ponad 200 lat; anatema została zdjęta dopiero w 1828 roku.
>> Kom. Fromb. 1965, s. 37, 60; Tyg. Powsz. 11.1.1987, s. 1.

1661 – Władze królewieckie zatwierdziły wilkierz cechowi piekarzy w Giżycku.
>> Toe., s. 265.

1780 – Ogłoszenie w Collegium braniewskim bulli kasującej zakon jezuicki. Z tą datą jezuiccy zakonnicy stali się duchownymi świeckimi.
>> Obł. HDW, s. 133; Kor. IK, I, s. 402.

1796 – Ministerium oświaty zadecydowało, że w szkole w Orzyszu należy utrzymać „dotychczasowy sposób uczenia”. Chodziło o język polski. Nadzór szkolny zarzucał tamtejszym nauczycielom zaniedbywanie języka niemieckiego. Wywiązała się polemika między urzędnikami różnych szczebli. Ostatecznie zwyciężył pogląd, że „wytępienie ojczystej mowy jest niemożliwe, a także niewskazane”.
>> KMW 1977, s. 309.

1807 – Polskie dywizje dowodzone przez generałów Henryka Dąbrowskiego i Józefa Zajączka zajęły Giżycko. Dąbrowski zamieszkał na zamku, a Zajączek na mieście. Polskich dowódców powitały władze miasta. Generał Zajączek obiecał miasto oszczędzać i strzec, co zostało dotrzymane.
>> WiM zarys, s. 391.

Napoleon Bonaparte wydał odezwę skierowaną do swoich wojsk. W archiwach znajduje się egzemplarz w języku polskim. W druku tym cesarz w patetycznych słowach dziękuje żołnierzom za bohaterstwo i trud ostatniej kampanii, wymieniając miejscowości, gdzie stoczono zwycięskie bitwy /Dobre Miasto, Lidzbark, Frydland/.
>> Jas. Ś., s. 45.

1878 – W Opaleńcu k. Szczytna urodził się Julian Antosiak /zm. 15.03.1950 w Tucholi/, działacz plebiscytowy. Wielokrotnie nielegalnie przekraczał granicę, aresztowany w 1920 r., uciekł do Polski. Pracował jako leśniczy w Żydowie /Wielkopolska/.
>> Or. SBWMiP, s. 43.

1860 – Ukazał się ostatni nr „Prawdziwego Ewangelika Polskiego”. Pismo było drukowane szwabachą. W ostatnim okresie posiadało 163 prenumeratorów. Charakteryzowało się okropną polszczyzną, drukowane było w Piszu przez Antoniego Alojzego Gąsiorowskiego. Pierwszy okazowy nr ukazał się z datą 1.04.1859.
>> Choj. Szkice, s. 127, 129, 192; Or. SBWMiP, s. 106.

1900 – W Berlinie urodził się Paweł Hoppe, ksiądz katolicki, rodzice byli Warmiakami. Od 1938 roku proboszcz parafii św. Rodziny w Królewcu. W latach 1945–1947 wikariusz generalny biskupa Maksymiliana Kellera na okręg królewiecki. Wysiedlony z Królewca 30.11.1947. opiekował się wiernymi warmińskimi w Niemczech. Członek konferencji biskupów niemieckich. Zm. 25.9.1988 we Fryburgu /Niemcy/.
>> KMW 1996, s. 85.

1920 – W Warszawie urodził się Władysław Chojnacki /zm. 2.07.1991 w Warszawie/, prof. zwyczajny nauk humanistycznych, kier. Zakładu Bibliografii w Instytucie Historii PAN. Opiekun naukowy biblioteki Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Wydawca źródeł, m.in. do historii Warmii i Mazur, autor licznych rozpraw naukowych.
>> KMW 1992, s. 401–405.

W Olsztynie rozpoczął się nabór Polaków do plebiscytowej Straży Bezpieczeństwa.
>> Staw. Pl., s. 510.

1921 – W Poznaniu zm. Karol Emilian Sieniawski /ur. 26.03.1843 w Ornecie/, pedagog, historyk. Studiował we Wrocławiu. Pracę zawodową rozpoczął jako nauczyciel gimn. w Śremie. Przeniesiony do Duesseldorfu, dopiero po 10 latach udało mu się uzyskać stanowisko w polskim środowisku /Ostrów Wlkp., Gniezno/. Karnie przeniesiony do Kłodzka do gimn. niemieckiego. Na emeryturze pracował naukowo. Interesował się historią Warmii, utrzymywał stałe kontakty z Janem Liszewskim.
>> Or. SBWMiP, s. 284–285.

1939 – Tomasz Lemański, polski robotnik rolny zatrudniony w Grzybinach k. Ostródy został wraz z rodziną przymusowo wysiedlony do Polski. Oficjalnym powodem miał być brak pozwolenia na pobyt. Jednak faktycznie była to represja za to, że Lemański pracując wcześniej w Unieszewie, odebrał swoje dzieci ze szkoły niemieckiej i przeniósł je do polskiej.
>> WiM 1988, nr 23, s. 10.

Kalendarz Historyczny został sporządzony przez Bronisława Sałudę