20 czerwca

1465 – Papież Paweł II zawarł w rocie przysięgi dla bpa warmińskiego, który miał ją składać metropolicie ryskiemu, zobowiązanie do zachowania posiadłości kościelnych w stanie nienaruszonym.
>> Sz. DW, s. 149–150.

1520 – W ratuszu staromiejskim w Toruniu miało miejsce pierwsze oficjalne spotkanie króla polskiego Zygmunta Starego z wielkim mistrzem Albrechtem. Siostrzeniec zajął miejsce po lewicy króla, a prokurator nidzicki Henryk Militz przedstawił prośbę o przedłużenie rozejmu, zapewniając o dobrej woli Albrechta wobec swego pana zwierzchniego i wuja.
>> Bis. WP, s. 216.

1542 – /przed tą datą/ w Wittenberdze wychodzi drukiem książka Mikołaja Kopernika „O bokach i kątach trójkątów”.
>> KMW 1967, s. 223.

1607 – Biskup Szymon Rudnicki zezwolił dwóm mieszczanom z Jezioran na pokrycie stajni strzechą, ale tylko tymczasowo, zaledwie na pół roku. Przepisy przeciwpożarowe na Warmii wydał jeszcze biskup Marcin Kromer.
>> Sz. DW, s. 274.

1619 – Książę elektor Jan Zygmunt pismem datowanym z Elbląga polecił radcom swoim wypłatę dla aktorów angielskich występujących wówczas w Prusach Książęcych. Oto fragment tego dokumentu: „My, Jan Zygmunt, z Bożej łaski etc. przyznajemy raz na zawsze dwieście polskich florenów aktorom za ich trud, którzy to, jak dobrze wiecie, w różnych okresach z naszej łaskawej woli grali w naszych apartamentach w Królewcu i Bałdze, co też niniejszym łaskawie wam rozkazujemy /…/”.
>> KMW 1989, s. 28.

1807 – Wojska polskie pod wodzą gen. Henryka Dąbrowskiego zajęły Kętrzyn.
>> WiM zarys, s. 391.

1831 Morzem do Kłajpedy przybył wieczorem marszałek Iwan F. Paskiewicz i przez Pisz lub Wielbark udał się do armii rosyjskiej w Polsce by zastąpić zmarłego na cholerę Iwana Dybicza.
>> Szos. PW, s. 27.

1854 – Podróżując z Królewca do Berlina, król pruski Fryderyk Wilhelm IV zawitał do Szczytna.
>> Toe., s. 373.

1882 – W Bad Koesen /Saksonia/ zmarł Wawrzyniec Feld /ur. 26.07.1796 w Dębicach k. Leszna Wlkp./, pedagog, lektor języka polskiego. Studiował we Wrocławiu, gdzie został profesorem matematyki, astronomii i przyrody. Doktoryzował się w Królewcu. W Liceum Hossianum w Braniewie uczył filozofii, kierował biblioteką, a przez krótki okres był także rektorem tej uczelni. W Braniewie założył Towarzystwo Politechniczne oraz udzielał społecznie lekcji języka polskiego /był to przedmiot nadobowiązkowy 1840–1844/. W 1848 r. opracował program nauczania jęz. polskiego w liceum braniewskim.
>> Or. SBWMiP, s. 99.

1889 – Podczas wiecu w Poznaniu dyskutowana była sprawa założenia Towarzystwa Pomocy Naukowej dla Warmii i Mazur. Chodziło o stworzenie warunków kształcenia inteligencji polskiej, która kierowałaby ruchem polskim. Mimo wysiłków nie udało się stworzyć wspomnianego towarzystwa.
>> KMW 1960, s. 66.

1894 – W Jabłonce k. Szczytna ur. Gustaw Waszyński, robotnik, członek KPD od 1925. Aresztowany w październiku 1933 i razem z 29 oskarżonymi postawiony przed sądem za przygotowywanie przemocą zmiany konstytucji Rzeszy Niemieckiej. Był członkiem Związku Bojowników z Faszyzmem i przewodniczącym Związku Jedności Robotników Budowlanych.
>> Szczyt., s. 245; Arch. KW PZPR w Olsztynie /oglądałem wypis z aktu oskarżenia, 25.1.1968 – BS/.

1898 – Feliksowi Nowowiejskiemu wystawił bardzo pochlebną opinię jego profesor, dyrektor konserwatorium w Berlinie, Juliusz Stern.
>> Boehm, FN, s. 17.

1905 – W Ostródzie ukazał się pierwszy, okazowy nr „Gońca Mazurskiego”. Nakład 10 tysięcy egzemplarzy. Nowe pismo zaczęło wychodzić regularnie od 1.7.1905.
>> Choj. Szkice, s. 158–160; Or. SBWMiP, s. 261.

1908 – Odbył się ingres bpa warmińskiego Augustyna Bludau do katedry fromborskiej.
>> Achr., s. 225–226.

1910 – W Giżycku ponownie erygowano parafię katolicką. W roku 1838 mieszkało tu tylko 18 katolików, miasto uważane było za czysto protestanckie.
>> Wak. Giż., s. 49.

1920 – Bojówki niemieckie rozbiły przed plebiscytowe wiece polskie we wsiach Lamkowie, Ramsowie, Barczewku, Drużkach i Jabłonkach. Poważnie pobito urzędnika Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego Wysockiego i pracownika Komitetu Mazurskiego Rakowskiego.
>> Szos. Dz. WiM, s. 138.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych złożyło protest przeciw sprowadzaniu przez stronę niemiecką nadmiernej liczby emigrantów na teren plebiscytowy. Sprawdzono bowiem, że liczba osób, które rzeczywiście w latach poprzednich wyjechały z Prus Wschodnich, jest o 32% mniejsza od liczby ludzi, których Niemcy zarejestrowali jako uprawnionych do wzięcia w głosowaniu plebiscytowym.
>> Ol. Kalend. 1970, s. 167.

1938 – Zlot Warmińskiego Hufca ZHP w Pluskach.
>> Grot. W kręgu, s. 248.

1945 – Do Olsztyna przybyła grupa operacyjna Ministerstwa Sprawiedliwości, której celem było organizowanie sądów w Okręgu Mazurskim.
>> Wiad. Maz. 1946, 26 czerwca.

Zakończyła działalność Delegatura Pełnomocnika Rządu na Okręg Mazurski w Białymstoku.
>> Rocz. Ol., X, s. 324, 329.

Kalendarz Historyczny został sporządzony przez Bronisława Sałudę