2 czerwca

1477 – Na zjeździe w Bartoszycach Marcin Truchsses von Wetzhausen w imieniu zakonu krzyżackiego zwrócił się do stanów o podjęcie zbrojeń w celu przygotowania się do wojny z Polską. Wojna ta miała być prowadzona w przymierzu z bpem warm. Mikołajem Tungenem i królem węgierskim Maciejem Korwinem. Stany zdecydowanie przeciwstawiły się tym zamierzeniom.
>> KMW 1988, s. 237.

1509 – Mikołaj Kopernik obserwuje zaćmienie księżyca. Historycy nie są zgodni, czy obserwację tę przeprowadził wielki astronom we Fromborku czy w Krakowie.
>> KMW 1966, s. 323.

1679 – Odpowiadając na suplikę miasta Giżycka, które na skutek przymusowego kwaterunku wojska bardzo zubożało, rząd w Królewcu zdobył się jedynie na współczucie. A sytuacja była wręcz tragiczna. „Liczni mieszkańcy wśród płaczu opuszczali swych najbliższych, udając się z ciężkim sercem na poszukiwanie dla nich kawałka chleba. Ledwie w 25 domach dało się znaleźć szefel ziarna na chleb. Miasto przypominało raczej wieś kościelną, a wdarło się tak wielkie ubóstwo, że pole pod zasiewy jare leży odłogiem i nie można go uprawiać”.
>> Toe., s. 265–266.

1765 – W Lidzbarku Warm. zm. Jerzy Wojciech Heide /ur. 10.03.1706 w Praslitach/, kan., kronikarz warm. Po przyjęciu święceń kapłańskich był wikariuszem w Braniewie, proboszczem w Grzędzie i Kwiecewie oraz archiprezbitrem w Lidzbarku Warm. Jest autorem interesującej kroniki, której rękopis jest przechowywany w zbiorach parafii katol. w Lidzbarku Warm.
>> Or. SBWMiP, s. 87–88.

1772 – Bp warm. Ignacy Krasicki wystawił dokument zabraniający wyjazdu delegacji kapituły fromborskiej do Warszawy, gdzie kanonicy zamierzali przeciwdziałać pruskim działaniom godzącym w samodzielność Warmii. Bp najprawdopodobniej uważał, że reprezentacja księstwa na zewnątrz przysługuje wyłącznie jemu, jako zwierzchnikowi diecezji.
>> Kor. IK, I, s. XLV.

1849 – W Olsztynku w drukarni E.H. Haricha zaczyna wychodzić czasopismo „Przyjaciel Ludu”, redagowane w dwóch językach: polskim i niemieckim. Pismo miało charakter antydemokratyczny i wiernopoddańczy. Redagował je nauczyciel Dudek. Tekst polski przygotowywał Gryguć.
>> KMW 1963, s. 37.

1881 – W Lusinach k. Bartoszyc urodził się Friedrich Tischler, prawnik z wykształcenia, badacz przyrody Prus Wschodnich, wybitny ornitolog tego obszaru. Był Niemcem, popełnił samobójstwo przed wkroczeniem Armii Czerwonej – 19.01.1945.
>> KMW 1987, s. 72–73.

1886 – W Kortowie pod Olsztynem otwarty został Prowincjonalny Zakład dla Obłąkanych. Była to placówka największa i najnowocześniejsza w ówczesnych Niemczech. Docelowo miał pomieścić 2000 chorych. W czasie II wojny światowej hitlerowcy, prowadząc akcję eutanazji, wymordowali tu około 3000 umysłowo chorych. Wiadomo, że pod koniec działań wojennych zlokalizowano tu lazaret.
>> GO Mag. 15–16.11.02, s. 10.

1918 – W Dolinie na Pokuciu urodził się Władysław Ogrodziński, działacz społeczny, dziennikarz, literat.
>> Or. Twórcy, s. 124–126; OBL, s. 63–66.

1920 – W olsztyńskim ogrodzie zamkowym /Schlossgarten/ przy ulicy Szańcowej z udziałem śpiewaczki operowej Heleny Sosińskiej i olsztyńskiego chóru „Lutnia” koncertował Feliks Nowowiejski. Tu też po raz pierwszy został wykonany „Hymn warmiński” /muzyka F. Nowowiejski, natomiast autorstwo słów nieustalone, jedna z wersji mówi, że autorem był brat kompozytora Rudolf/.
>> Ogr, Ssm, s. 10; Wak. Ol., s. 399; Sik. Galop., s. 133.

– Zaczyna wychodzić „Ermlandische Volksstimme” – gazeta niemieckojęzyczna w polskim duchu. Wychodziła dwa razy w tygodniu.
>> Chł. SP, s. 45.

1928 – W Brąswałdzie odbył się pogrzeb ks. Walentego Barczewskiego. Dopiero podczas pogrzebu parafianie dowiedzieli się, że ich proboszcz posiada wysokie polskie odznaczenie: Polonia Restituta.
>> Bar. Kier, s. LI.

1931 – Otwarta została szkoła polska w Giławach k. Pasymia.
>> Fil. Wopt, s. XXIX; KMW 1993, s. 440; Łuk. IV, s. 187.

1938 – Zarząd Związku Polaków w Niemczech złożył w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Rzeszy i Prus memoriał dokumentujący niestosowanie w praktyce mniejszościowej deklaracji podpisanej przez rządy Polski i Niemiec. Ludność polska w Rzeszy w dalszym ciągu żyła w o wiele gorszych warunkach niż mniejszość niemiecka w Polsce.
>> Wrzes. RP, s. 387–389; Boe., s. 126; Kron. XX, s. 529; Łuk. IV, s. 193.

 

Kalendarz Historyczny został sporządzony przez Bronisława Sałudę