11 marca

1258 – Sędziowie polubowni w Elblągu ustalili warunki ugody między biskupem sambijskim a zakonem. Spór dotyczył podziału diecezji i dochodów.
>> KMW 1979, s. 266.

1478 – Konstytucja sejmiku królewieckiego stanowiła, że w czasie sianokosów i żniw czeladź folwarczna nie mogła wstępować w związki małżeńskie.
>> Zi. Powstanie, s. 63.

1519 – Mikołaj Kopernik przebywał w Wopach /najprawdopod. komornictwo Pieniężno/, gdzie sporządził akt, z którego wynika, że tamtejszy młynarz Frantzke Gilmeister objął 3 i pół łana po zbiegłym Martenie Hanemanie. Obejmujący grunt otrzymał 2 konie, 1 krowę, 2 woły i 2 wieprze. Na 4 lata został zwolniony z czynszu i służebności, z wyjątkiem powinności łowieckich.
>> Kop. Lok., s. 49.

1520 – Wielki mistrz krzyżacki skarży się, że Polacy bez walki, dzięki układom z krzyżackim dowódcą zajęli zamek w Piszu.
>> Toe., s. 157.

1521 – Książe Albrecht wyrusza z Królewca do Prabut na rokowania pokojowe. Wyjazd był celowo opóźniony, gdyż Albrecht czekał na efekty napadu na Elbląg.
>> Bis. WP, s. 437–438.

1524 – Zakończono rozbudowę pałacu biskupiego we Fromborku, wprowadził się doń Jan Ferber, bratanek bpa Maurycego, kanonik warm.
>> Czub. Warow., s. 22.

1539 – Mikołaj Kopernik wysłał list z Fromborka do bpa warm. Jana Dantyszka, zawiadamiający, że zgodnie z przyzwoleniem adresata przejął od kapituły kanonię i prebendę dla Rafała Konopackiego. Konopacki był synem wojewody pomorskiego, spokrewnionym po kądzieli z M. Kopernikiem.
>> KMW 1967, s. 201.

1605 – Zygmunt III Waza nadaje kuratelę nad chorym Albrechtem Fryderykiem. Administrację w Prusach Książęcych przekazano elektorowi brandenburskiemu Joachimowi Fryderykowi.
>> WiM, s. 20, 814; Janisz. RPaPK, s. 106; KMW 1963, s. 25; Obł. HDW, s. 64; Mał. DcP, s. 93.

1617 – Królowa polska Konstancja, druga żona Zygmunta III Wazy, pisze list do Ottona von Groeben, właściciela gruntów w Świętej Lipce, wywierając nacisk, by ów sprzedał posiadłość, na której w przyszłości miała stanąć katolicka świątynia.
>> KMW 1995, s. 21.

1721 – W Królewcu zm. Jerzy Rekuć, kazn. pols.-ewangel., pisarz, wydawca, opiekun drukarni polskiej. Pochodził ze szlachty żmudzkiej. Studiował w Marburgu i Frankfurcie n. Odrą. Z ramienia Synodu Lit. był kuratorem polskich i litewskich alumnów wyznania ewangel.-reformowanego, studiujących w Królewcu. Współredaktor „Poczty Królewskiej”. Redaktor wielu polskich książek religijnych.
>> Or. SBWPKiZM, II, s. 110–111; KMW 1961, s. 24.

1807 – Zm. Jan Wulf /Wulff/, cysters, imię zakonne Michał, budowniczy organów. Urodził się w Ornecie w r. 1735. Kształcił się w Holandii i Niemczech. Zbudował małe i wielkie organy katedry w Oliwie. Te drugie posiadały 3 manuały, 83 rejestry i 5 tysięcy piszczałek. Prospekt umieszczały w kunsztownej rokokowej oprawie. Podczas gry poruszały się ciała niebieskie i anioły w różnych miejscach świątyni. Obecne organy w bazylice oliwskiej nie mają wiele wspólnego z instrumentami J. Wulfa.
>> WEP, XIII, s. 479; Or. SBWPKiZM, II, s. 215–216.

1807 – Z Ostródy pisze Napoleon do cesarzowej Józefiny: „…Kocham Cię i chcę, byś była zadowolona i wesoła. Będą gadać głupstwa na temat bitwy pod Iławką. Biuletyn wyjaśnia wszystko: straty są raczej zwiększone aniżeli zmniejszone. Twój Napoleon”.
>> WiM 1962, nr 7–8, s. 4.

1812 – edykt kanclerza Hardenberga w sprawie obywatelskiej sytuacji Zydów – odtąd mogli swobodnie osiedlać się i stali się pełnoprawnymi obywatelami państwa, z prawem swobodnego uprawiania rzemiosła, z dopuszczeniem do służby wojskowej. Położono kres groteskowej sytuacji: miasta miały deputowanych żydowskich, ale żaden z nich nie posiadał obywatelstwa pruskiego.
>> Kruk Sz., s. 339; KMW 1995, s. 352–353.

1842 – Generałowie von Grollman, von Krauseneck i von Aster przedłożyli królowi pruskiemu projekt budowy twierdzy w Giżycku.
>> Toe., s. 377.

1872 – Ogłoszony został dekret, który postanawiał, że wszystkie szkoły muszą podlegać nadzorowi państwowemu. Chodziło o przekształcenie szkół katolickich na mieszane pod względem wyznaniowym. Na Warmii tylko 7 szkół uczyniło zadość temu zarządzeniu. Duchownych katolickich usuwano ze stanowisk inspektorów szkolnych. Aby zeświecczyć szkoły, kapłanom odebrano prawo nauczania religii.
>> Obł. HDW, s. 69.

1873 – We Fromborku zm. Walenty Blockhagen, ks. katol., działacz polit. /ur. w Bartołach na Warmii w 1809 r./. Jako delegat bpa na egzaminy w szkołach troszczył się o wysoki poziom języka polskiego. Tłumaczył z niemieckiego na polski modlitwy. Kanonik i dziekan kapituły fromb. Dwukrotnie wybrany posłem do Zgromadzenia Narodowego w Berlinie /1848, 1849/. W parlamencie nie występował w obronie ludności polskiej.
>> Or. SBWMiP, s. 61.

1882 – Ur. Franciszek Sędzicki /w Rotębarku k. Kościerzyny/, poeta, redaktor. Nie ukończył gimnazjum, gdyż rodzinie brakło środków na jego wykształcenie. Współpracownik „Gazety Grudziądzkiej”. W okresie międzywojennym jako pierwszy z pisarzy Pomorza odznaczony wawrzynem Polskiej Akademii Literatury. Partyzant z okresu II wojny światowej. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP.
>> Rocz. GD. 1956, XV, s. 558.

1885 – W Rozogach k. Szczytna ur. Ida Fryderyka /Danuta/ Zielińska z d. Sievers, żona Stanisława Zielińskiego /zm. 12.12.1933 r. w Warszawie/. Szczególnie aktywna w okresie plebiscytu na Mazurach.
>> Or. SBWMiP, s. 343.

1891 – W Lidzbarku Welskim ur. Władysław Waleszkowski. W l. 1902–1922 mieszkał w Dąbrównie. Uczestnik kursu dla działaczy plebiscytowych w Szczytnie, członek Mazurskiego Komitetu Plebiscytowego. Pracował jako agitator w rejonie Pisza i Ełku. Pobity dotkliwie przez bojówkarzy niemieckich.
>> Or. SBWMiP. 1963, s. 298.

1920 – Brytyjski delegat Komisji Plebiscytowej w Olsztynie, zarazem jej przewodniczący E. Rennie w piśmie do Curzona informował, że francuscy uczestnicy komisji domagają się natychmiastowego rozwiązania niemieckich organizacji wojskowych. W tym czasie w okręgu olsztyńskim Sicherheitspolizei liczyła 3800 ludzi, a ponadto 1200 osób było skoszarowanych w formacji Grenzschutzu.
>> KMW 1966, s. 536.

– W Warszawie odbyła się konferencja zwołana przez działaczy Związku Mazurów, w której uczestniczyło 70 osób. Chodziło o zaniechanie misjonarskiej akcji Związku Ludowo-Narodowego nawracania działdowskich Mazurów na katolicyzm. Tego rodzaju działanie mogło mieć negatywne skutki podczas zbliżającego się plebiscytowego głosowania.
>> Rocz. Dział. 1999, V, s. 29.

Kalendarz Historyczny został sporządzony przez Bronisława Sałudę