11 lutego

1249 – Papież Innocenty IV wystawił bullę, mocą której utworzono metropolię sambijską. Decyzja ta nie została zrealizowana zapewne z powodu protestu Krzyżaków.
>> KMW 1996, s. 32.

1411 – W Toruniu podpisano układ z Krzyżakami. Mimo, że od Grunwaldu nie upłynął nawet rok, zawarty pokój był niekorzystny dla Polski. Ziemie chełmińska i lubawska znów znalazły się w granicach państwa krzyżackiego. Zakon srogo mścił się na tych poddanych, którzy sprzyjali Jagielle.
>> Nowe M., s. 43.

1424 – W Lidzbarku Warm. zm. bp. warm. Jan Abezier, pochowany w katedrze fromb. Na bpa warm. został wybrany zaocznie, gdy przebywał w Konstancji na soborze. Był zaufanym zakonu i papieża Marcina V. Podporządkowanie się Krzyżakom nie chroniło diecezji od aktów bezprawia od zakonu. Stan ten bpowi wiele zgryzoty i być może nawet miał związek z przyspieszeniem jego zgonu.
>> Achr. PBW, s. 55–58.

1466 – Bp warm. Paweł Legendorf wypowiedział wojnę Krzyżakom, będąc pewnym, że ich upadek jest bliski.
>> Ptak, Wojskowość, s. 217.

1507 – W Krakowie zm. Jan z Głogowa, matematyk, astronom, filozof, lekarz. Prof. Akademii Krakowskiej, autor wielu podręczników. Nauczyciel Mikołaja Kopernika.
>> WEP V, s. 205.

1517 – Mikołaj Kopernik we wsi Pełty /komornictwo Pieniężno/ sporządził akt, z którego dowiadujemy się, że Melcher Tolkesdorf objął 2 łany, które sprzedał mu Urban Tile.
>> Kop. Lok., s. 43.

1520 – Król polski Zygmunt I Stary powierzył swemu dworzaninowi Adamowi Jasieńskiemu Garbaczowi zamek w Dąbrównie wraz z okręgiem i dobrami ziemskimi Jakuba Lubańskiego, który mimo uznania władzy królewskiej szkodził poddanym polskim.
>> Bis. WP, s. 118.

1575 – Przed sądem ławniczym w Olsztynie /przewodniczył Eustachy Ludwik von Demut – burgrabia zamkowy/ rozpatrywana była sprawa leśniczego Jana Szlungi, którego pozwała Anna Box, młoda córka olsztyńskiego mieszczanina. Szlunga obiecał ożenić się z dziewczyną, potem zmienił zdanie, mimo że „ofiarował Annie obrączkę i powiedział, że przed Bogiem są już małżeństwem”. Wiele wskazuje, że „małżeństwo” zostało skonsumowane. Proces ciągnął się w 3 instancjach, lecz leśniczy, mimo wzburzenia opinii publicznej pozostał kawalerem. Szlunga musiał być nie lada birbantem, skoro niedługo po opisanym wydarzeniu porwał żonę pasterza z Trękuska, za co został skazany przez administratora kapitulnego na zapłacenie 50 grzywien kapitule i 20 grzywien pokrzywdzonej kobiecie.
>> KMW 1989, s. 77.

1609 – Posłowie szlachty pruskiej wygłosili w sejmie polskim prosząc szlachtę Rzeczypospolitej, jako swoich współbraci, o nieudzielanie elektorowi sukcesji i kurateli. Izba poselska nie zgodziła się na udzielenie audiencji posłom miast pruskich, którzy byli odmiennego zdania.
>> Janisz RPaPK, s. 163.

1610 – We Fromborku zm. Tomasz Treter /ur. 1.03.1547 w Poznaniu/, kan. warm., poeta rytownik. Był synem introligatora poznańskiego. Kształcił się w Braniewie i Rzymie, gdzie spędził 22 lata jako sekretarz S. Hozjusza. Sekretarz Anny Jagiellonki, Stefana Batorego i Zygmunta III. Autor wielu prac /poezja, przekłady, rytownictwo/. Jeden z najwybitniejszych kanoników warm.
>> Or. SBWPKiZM II, s. 186–187; KMW 1980, s. 519.

1657 – Tatarzy po raz drugi napadają Węgorzewo. Zjawili się tak nagle, że mieszczanie nie zdążyli się schronić na zamku. Zginęło 200 osób. Spłonęła reszta domów pozostałych po pierwszym najeździe /październik 1656 r./. Kościół nie poniósł szkody. Posiadał obraz Matki Boskiej z czasów przedreformacyjnych, oficerowie polscy towarzyszący Tatarom obronili świątynię, będąc przekonanymi, że to kościół katolicki.
>> Wak. Cz., s. 29; Toe., s. 230.

1726 – Ukazał się reskrypt regulujący na nowych zasadach obrót bursztynem w Prusach. Zamiast wydzierżawiania złóż wprowadzono system licytacji publicznych.
>> KMW 1979, s. 432–433.

1767 – Uroczysty pogrzeb bpa Adama Stanisława Grabowskiego we Fromborku.
>> WiM 1960, nr 11, s. 7.

1830 – Rejencja w Królewcu zalecała, by w każdej szkole przeznaczyć chociaż jedną, a gdzie byłoby to możliwe, dwie i więcej godzin tygodniowo na zaznajomienie z językiem niemieckim.
>> Toe., s. 387.

1863 – W Prusach ogłoszony został zakaz handlu bronią z Królestwem Polskim. W Prusach Zachodnich aresztowano Leona Martwella, nazwisko właściwe Leon Heilpern, /Pseud. Ossowski z Ryńska/. W ręce policji wpadły dokumenty, które ułatwiły rozpracowanie polskiej organizacji w Królewcu.
>> Szos. PW, s. 232; Or. SBWMiP, s. 211.

1891 – Ur. Lucjusz Dura, działacz społeczny i polityczny. Członek młodzieżowej komórki SDKPiL, od 1915 czł. Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie”. W Olsztyńskiem od 1945: kierownik wydziału Osiedleńczego przy Pełnomocniku Rządu, przewodniczący Mazurskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej, sekretarz i prezes Zarządu Wojewódzkiego SL. Zm. w Olsztynie 1967 r.
>> WiM 1961, nr 4, s. 29.

1893 – Olsztyńskie Towarzystwo Katolickie „Zgoda” wystawiło sztukę Jana Nepomucena Kamińskiego „Szlachta czynszowa”. Występ uzupełniono krotochwilą w dwóch odsłonach „Adam i Ewa” Bogumiła Aspisa. Przedstawienie odbyło się w sali Hotelu Centralny przy ul. Okopowej.
>> Wak. Przeb., s. 83–84.

1909 – W Królewcu zm. Filip Sembrzycki /ur. 7.03.1858/, lekarz, brat znanego działacza społecznego i politycznego Karola, za którego namową uczył się języka polskiego. W jednym z listów Karola czytamy: „Od mego brata otrzymałem przed kilku dniami pierwszy list po polsku pisany, naturalnie niedobrze, ale już sam zamiar jest niezmiernie chwalebny”.
>> Kas. Sembrz., s. 38–39.

1920 – Do Olsztyna przybyła komisja aliancka. Przejęła uprawnienia prezydenta rejencji, natomiast antypolsko nastawieni landraci i cała administracja niemiecka pozostali. Nic więc dziwnego, że na dworcu w Olsztynie tajna policja aresztowała Polaków, którzy uczestniczyli w manifestacyjnym powitaniu alianckiej komisji mającej nadzorować plebiscyt.
>> Ol. kalend. 1970, s. 166, 168; Rocz. Ol. 1970, IX, s. 163.

1933 – Pismo „Mazur” zamieszcza notatkę „Gazetom w Niemczech wzięto wolność słowa”. Nadprezydent Prus Wschod. ukarał gazetę zakazem ukazywania się w ciągu czterech tygodni /3–30 marca 1933 r./.
>> KMW 1959, s. 443.

Kalendarz Historyczny został sporządzony przez Bronisława Sałudę