Materiały źródłowe

Alfabetyczny spis materiałów źródłowych:

Achr. PBW
S. Achremczyk, R. Marchwiński, J. Przeracki „Poczet biskupów warmińskich”.

Albert, Najn.
A. Albert (W. Roszkowski) „Najnowsza historia Polski”, Puls 1991.

Bad. Odkryw.
R. Badowski „Odkrywanie świata” 2001, bez roku wydania.

Bagr. Tak wyk.
I. Bagramian „Tak wykuwaliśmy zwycięstwo”, Warszawa 1980.

Bahn. Katakumba
U. Bahnsen, J. O’Donnel „Katakumba, ostatnie dni w bunkrze Hitlera”, Warszawa 1995.

Bałd. Mini
J. Bałdowski „Miniprzewodnik. Kanał ostródzko-elbląski”, Gdańsk, bez roku wydania.

Bar. Warmiacy
T. Baryła „Warmiacy i Mazurzy w PRL, wybór dokumentów, rok 1945”, Olsztyn 1994.

Barcz. Kier.
W. Barczewski „Kiermasy na Warmii i inne pisma wybrane”, red. W. Ogrodziński, Olsztyn 1984.

Bart.
R. Hryciuk, M. Pietrenko „Bartoszyce, z dziejów miasta i powiatu”, Olsztyn 1969.

Bartosz.
W. Bartoszewski „1859 dni Warszawy”, Kraków 1974.

Besa. SB
J. Besala „Stefan Batory”, Warszawa 1992.

Bez. Z Hitlerem
L. Bezimieński „Z Hitlerem i bez”, Warszawa 1970.

Biel. Dał
R. Bielecki „Dał nam przykład Bonaparte”, Kraków 1984.

Bień. KCM
W. Bieńkowski „Krzysztof Celestyn Mrongowiusz”, Olsztyn 1964.

Bis.
„Biskupiec, z dziejów miasta i powiatu”, Olsztyn 1969.

Bis. RC
M. Biskup „Regesta copernicana”, Wrocław 1973.

Bis. Wp
M. Biskup „Wojna pruska… u źródeł sekularyzacji Prus Krzyżackich”, cz. II, Olsztyn 1991.

Boehm FN
J. Boehm „Feliks Nowowiejski”, Olsztyn 1968.

Boen. MW
J. Boenigk „Minęły wieki, a myśmy ostali”, Warszawa 1957.

Boen. W
J. Boenigk „Wyroki”, Warszawa 1970.

Bor.
„Borussia”, Olsztyn, czasopismo.

Bor. Pbp
J. W. Borejsza „Patriota bez paszportu”, Warszawa 1982.

Bor. Piękny
J. Borejsza „Piękny wiek XIX”, Warszawa 1984.

Bor. Po
M. Borucki „Po radziwiłłowsku”, Warszawa 1980.

Bor. Krąż
K. O. Borchardt „Krążownik spod Somosierry”.

Bor Szaman
K. O. Burchdt „Szaman morski”, Gdańsk 1985.

Bran. Czcigodni
M. Brandys „Czcigodni weterani”, Warszawa 1975.

Bran. Gen.
M. Brandys „Generał Arbuz”, Warszawa 1988.

Bran. Kłopoty
M. Brandys „Kłopoty z panią Walewską”, Warszawa 1971.

Bran. Koniec.
M. Brandys „Koniec świata szwoleżerów”, Warszawa 1974.

Bran. Koz.
M. Brandys „Kozietulski i inni”, Warszawa 1967.

Bran. Nieznany
M. Brandys „Nieznany książę Poniatowski”, Kraków 1996.

Bran. Rew.
M. Brandys „Rewolucja w Warszawie”, Warszawa 1974.

Bull. Hitler
A. Bullock „Hitler studium tyranii”, Warszawa 1969.

Bursztyn. Szl.
„Bursztynowym szlakiem, Warmia i Mazury w prasie i poezj”, Olsztyn, 1963.

Caz. Kbp
P. Cazin „Książę biskup warmiński Ignacy Krasicki”, Olsztyn 1996.

Chł. Był
J. Chłosta „Był z Warmią jak kość, co obraca się w stawie…”, Olsztyn 2003.

Chł. I do
J. Chłosta „I do Warmii przylgnęła, przyrosła”, Olsztyn 1999.

Chł. Lud.
J. Chłosta „Ludzie Olsztyna”, Olsztyn 2003.

Chł. Nauczyc.
J. Chłosta „Nauczycielka ze sporej gromadki”, Olsztyn 1998.

Chł. Pierwszy
J. Chłosta „Pierwszy miedzy Mazurami”, Olsztyn 1998.

Chł. Pr. Wsch.
J. Chłosta „Prusy Wschodnie w literaturze niemieckiej 1945-1990”, Olsztyn 1993.

Chł. SP
J. Chłosta „Seweryn Pieniężny 1890-1940”, Olsztyn 1980.

Chł. WGO
J. Chłosta „Wydawnictwo Gazety Olsztyńskiej’”, Olsztyn 1977.

Choj. WiM
W. Chojnacki „Mazury i Warmia 1800-1870”, Wrocław 1959.

Chrap. Diar.
J. A. Chrapowiecki „Diariusz”, Warszawa 1988.

Chut. Dzieje
J. Chutkowski „Dzieje Głogowa”, Legnica 1991.

Cies. PMW
Cz. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski „Polska Marynarka Wojenna 1918-1980”, Warszawa 1980.

Cieś. POM. Wsch.
T. Cieślak „Pomorze Wschodnie w XIX i XX wieku, ze specjalnym uwzględnieniem podziałów administracyjnych”, Olsztyn 1996.

Cieś. Pp
„Prasa polska na Mazurach i Warmii 1718-1939”, Olsztyn 1964.

Cieś. Sylw.
T. Cieślak „Sylwetki mazurskie i kaszubskie”, Warszawa 1967.

Cieś. W Obr.
T. Cieslak „W obronie tronu”, Gdańsk 1986.

Custine Rosja
A. Custine de „Rosja w roku 1839”, Warszawa 1995.

Cynar. ZA
Z. Cynarski „Zygmunt August”, Wrocław 1988.

Czapl. Dawne
W. Czapliński „Dawne czasy”, Wrocław 1957.

Czapl. Wład. IV
W. Czapliński „Władysław IV”, Warszawa 1972.

Czub, Warownia
L. Czubiel „Warownia fromborska i problemy konserwatorskie”, Olsztyn 1965.

Dat. 55 dni
Sz. Datner „55 dni Wehrmachtu w Polsce”, Warszawa 1967.

Dav. Orzeł
N. Davies „Orzeł biały, czerwona gwiazda”, Kraków 1997.

Der. Handel
J. Dreresiewicz „Handel chłopami w dawnej Polsce”, Warszawa 1958.

Dług. Banderia
J. Długosz „Banderia prutenorum”, Warszawa 1958.

Dług. Rocz.
J. Długosz „Roczniki czyli roczniki sławnego Królestwa Polskiego”, Warszawa 1961-1985.

Długopol..
E. Długopolski „Włdysław Łokietek na tle swoich czasów, Wrocław 1951.

Dob. Z dziejów
W. Dobrzycki „Z dziejów walk o Ziemie Zachodnie i Północne”, Warszawa 1967.

Doe. Dzieciństwo
M. Doenhoff „Dzieciństwo w Prusach Wschodnich”, Berlin 1993.

Dol. Walki
B. Dolata, T. Jurga „Walki zbrojne na ziemiach polskich 1939-1945”, Warszawa 1967.

Dyn. Z dziejów
W. Dynak „Z dziejów polskiej pieśni łowieckiej”, Wrocław 1991.

Dynastia
„Dynastia Romanowów”, Warszawa 1993.

Dział.
„Działdowo, z dziejów miasta i powiatu”, Olsztyn 1966.

Dzieło
„Dzieło Jadwigi i Jagiełły”, (red. W. Biliński), Warszawa 1989.

„Dz, Poj.”
„Dziennik Pojezierze” czasopismo.

Encyklopedia, która
„Encyklopedia, która się nie ukazała”. (oprac. R. Hajduk, S. Popiołek), Katowice 1970.

Encykl. PWN
„Encyklopedia PWN”, t. I-III, Warszawa 1999.

Encykl. Starop.
Encyklopedia Staropolska”, (oprac. A. Rueckner), t. I-II, Warszawa 1939.

Faj. RL
J. Fajkowski „Ruch ludowy na Mazurach 1945-1949” Warszawa 1968.

Feld.
J. Feldman „Stanisław Leszczyński”, Warszawa 1959.

Fil. PwN
T. Filipkowski „Nauczyciele polscy w Niemczech”, 1919 -1939”, Olsztyn 1992.

Fil. Wopt
T. Filipkowski „W obronie polskiego trwania”, Olsztyn1989.

Fin. Staff.
„K. Finker „Stauffenberg i zamach na Hitlera”, Warszawa 1979.

Fuss. Władczynie

  • G. Fussenger „Władczynie, kobiety które tworzyły historię”, Warszawa 1998.

„Gaz. Wybor.”
„Gazeta Wyborca”, czasopismo.

„Gaz. Wybor. DF
„Gazeta Wyborcza, Duży Format”, czasopismo.

„Gd. Rocz. Kult.”
Gdański Rocznik Kulturalny, czasopismo.

Gęb. Burz.
W. Gębik „Burzom dziejów nie dali się zgnieść”, Gdynia 1967.

Gęb. „Kwi.
W. Gębik „Kwidzyniacy”, Gdynia 1964.

Gęb. Pod
W. Gębik „Pod warmińskim niebem”, Warszawa 1974.

Gęb. Sprawy
W. Gębik „Sprawy i ludzie spod znaku Rodła”, Olsztyn 1959.

Giey. Dzieje
A. Gieysztor, H. Samsonowicz „Dzieje Mazowsza do 1526 roku”, Warszawa 1994.

Gin. Cudz.
J. Gintel „Cudzoziemcy w Polsce”, (I-II), Kraków 1971.

Glog. Encykl.
Z. Gloger „Encyklopedia staropolska”, (I-IV), Warszawa 1958.

Gł. Olszt.
„Głos Olsztyński”, czasopismo.

GO
„Gazeta Olsztyńska”, czasopismo.

Goł. Czasy
S. Gołębiowski „Czasy Zygmunta Augusta”, Wilno 1851.

Goł. Z. A.
E. Gołębiowski „Zygmunt August”, Warszawa 1962.

Gorb. Lata
A. Gorbatow „Lata pokoju i wojny”, Warszawa 1966.

Gór. Barciany
K. Górski, M. Arszyński „Barciany”, Olsztyn 1967.

Gór. PkwP
K. Górski „Państwo krzyżackie w Prusach”, Gdańsk – Bydgoszcz 1946.

Gór. Zw. Prus.
K. Górski „Związek Pruski i poddanie się Prus Polsce”, Poznań 1949.

Górnic. Dzieje
Ł. Górnicki „Dzieje w Koronie Polskiej”, Wrocław 1949.

Greg. Idea
F. Gregorovius „Idea polskości”, Olsztyn 1991.

Grot. W kręgu
O. Grotowa „W kręgu sprawa ojczystych”, Olsztyn – Białystok 1982.

Grue. Życie
K. Gruenberg „Życie osobiste Adolfa Hitlera”, Toruń 1991.

Grunw. Przew.
„Grunwald przewodnik po muzeum i polu grunwaldzkim”, Olsztyn 1993.

Gryg. Wybór
T. Grygier „Wybór materiałów do kwestii Polskiej w Prusach Wschodnich w XIX wieku” Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1-4/1953.

Grzeg. Pam.
S. Grzegorzewska „Pamiętnik o Marii Wesslównie”, Warszawa 1965.

Grzyb. Refl.
K. Grzybowski „Refleksje sceptyczne”, Warszawa 1970.

GwiM
„Gazeta Warmii i Mazur”, dodatek regionalny do „Gazety Wyborczej”.

Haasl. Zbrod.
R. A. Haasler „Zbrodnie w imieniu Chrystusa”, Katowice 2000.

Hoff.
„Pamiętnik znaleziony w Hoffmanowej”, 1987.

Hur. MK
J. Hurwic (red) „Mikołaj Kopernik, szkice monograficzne” Warszawa 1965.

Ił.
Z dziejów miasta i powiatu”, Olsztyn 1972.

Iw.
E. Iwaniec „Z dziejów staroobrzędowców na ziemiach polskich”, Warszawa 1977.

Jakub. Pozn.
W. Jakubczyk, J. Wiśniewski „Poznańskie, Pomorze, Warmia i Mazury w latach 1864-1914” Warszawa 1960.

Janisz. RPaPK
B. Janiszewska-Mincer, F. Mincer „Rzeczpospolita Polska a Prusy Książęce w latach 1598-1621”, Warszawa 1988.

Janowski Notatki
J. N. Janowski „Notatki biograficzne 1803-1853”, Wrocław 1950.

Jant. Wilcze
J. Jantar (G. Skok) „Wilcze legowisko” Olsztyn 1969.

Jant. Wilczy
J. Jantar (G. Skok) „Wilczy szaniec” Olsztyn 1963.

Jant. Zpf.
J. Jantar (G. Skok) „Zagłada pruskiej fortecy”, Olsztyn 1968.

Jaroch. Wspom.
K. Jarochowski „Opowiadania i studia historyczne”, Poznań 1984.

Jar. Wspom.
K. Jaroszyk „Wspomnienia z Prus Wschodnich”, Olsztyn 1969.

Jas. Między PaP – Janusz Jasiński, „Między Prusami a Polską. Rozprawy i szkice z dziejów Warmii i Mazur w XVIII-XX wieku”, Wydawnictwo LITERA 2003.

Jas. Ref.
J. Jasiński „Reformy agrarne na Warmii na początku XIX wieku”, Olsztyn 1967.

Jas. Ś.
J. Jasiński „Świadomość narodowa na Warmii w XIX wieku”, Olsztyn 1983.

Jasien. Polska
P. Jasienica (L. Beynar) „Polska Piastów”, Warszawa 1966.

Jasien. Polska J
P. Jasienica (L. Beynar) „Polska Jagiellonów”, Warszawa 1988.

Jasien. Trzej
P. Jasienica (L.Beynar) „Trzej kronikarze”, Warszawa 1964.

Jasł Grunw.
Jasław z Bratkowa „Grunwałd, album jubileuszowe”, Poznań 1910.

Kalic. Ostat.
W. Kalicki „Ostatni jeniec wielkiej wojny”, Warszawa 2002.

KaP (lub „Król. A”)
„Królewiec a Polska”, (red. M. Biskup, W. Wrzesiński), Olsztyn 1993.

Kas. Bitwa
M. Kasiuk „Bitwa pod Grunwaldem”, Warszawa 1957.

Kasp. Sembrz.
D. Kasperek „Jan Karol Sembrzycki”, Olsztyn 1988.

Kemp. Trzecia
R. Kempner „Trzecia Rzesza”, Kraków 1969.

Ker. PKWN
K. Kersten „Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego”, Lublin 1962.

Kętrz. O Mazurach
W. Kętrzyński „O Mazurach”, Olsztyn 1988.

Kętrz. Z księgi
W. Kętrzyński „Z księgi pieśni człowieka niemczonego”, Olsztyn 1980.

Kis. Ziemia
J. Kisielewski „Ziemia gromadzi prochy”, Warszawa 1990.

Klub. Królowa
A. Klubówna „Królowa Jadwiga”, 1986.

KMW
„Komunikaty MazurskoWarmińskie”, czasopismo.

Kochan. KW
J. K. Kochanowski „Kazimierz Wielki”, Warszawa 1899.

Kolb. Kresy
J. Kolbuszewski „Kresy”, Wrocław 1996.

Kolb. Mp.
O. Kolberg „Mazury Pruskie”, Wrocław – Poznań 1966.

„Kom. Fromb.”
„Komentarze Fromborskie”, czasopismo.

Kop. Grun.
J. Kopczewski, M. Siuchniński „Grunwald, 550 lat chwały”, Warszawa 1960.

Kop. Lok.
M. Kopernik „Lokacje łanów opuszczonych”, Olsztyn 1983.

Kop. Słow.
W. Kopaliński „Słownik mitów i tradycji kultury”, Warszawa 1985.

Kor. IK
T. Mikulski (red) „Korespondencja Ignacego Krasickiego”, (I-II) Warszawa 1958.

Koss. Wspom.
W. Kossak „Wspomnienia”, Warszawa 1971.

Kosti. Przesiedl.
W. Kostiaszew „Przesiedleńcy opowiadają”, Olsztyn 2002.

Krasz. Wspom.
J. I. Kraszewski „Wspomnienia z Wołynia, Polesia i Litwy”,Warszawa 1985.

Krom. Hist.
M. Kromer „Historia prawdziwa o przygodzie żałosnej książęcia finlandzkiego Jana i królewny polskiej Katarzyny”, Olsztyn 1983.

Kron. MB
„Kronika Marcina Bielskiego”, (wyd. J. Turowski), I-III, Sanok1856.

Kron. XX
„Kronika XX wieku”, Warszawa 1991.

Kron. Jana
„Kronika Jana z Czarnkowa”, Kraków 1996.

Kron. Wig.
„Kronika Wiganda z Marburga”, Poznań 1842.

Kron. Wkp
„Kronika Wielkopolska”.

Król. A (lub „KaP”)
„Królewiec a Polska” (red. M. Biskup, W. Wrzesiński), Olsztyn 1993.

Kruk Sz.
E. Kruk „Szkice z mazurskiego brulionu”, Olsztyn 2003.

„Kryt.”
„Krytyka”, czasopismo.

Krzyw. Długie
S. Krzywoszewski „Długie życie”, Warszawa 1947.

Krzyż. Wil.
B. Krzyżanowski „Wileński Matecznik”, Warszawa 1988.

Kuch. Barbara
Z. Kuchowicz „Barbara Radziwiłłówna”, Łódź 1985.

Kuch. Wizerunki
Z. Kuchowicz „Wizerunki niepospolitych niewiast staropolskich XVI-XVIII wieku”, Łódź 1974.

Ku. BpG
S. Kuczyński „Bitwa pod Grunwałdem” Katowice 1974.

Kwas Wspom.
F. Kwas „Wspomnienia z mojego życia”, Olsztyn 1957.

Lang, Martin
J. Lang „Martin Borman”, Warszawa 1995.

Lep. Dzieje
K. Lepszy „Dzieje floty polskiej”, Gdańsk1947.

Lep. Zarys
K. Lepszy „Zarys dziejów polskiej marynarki”, Kraków 1947.

Lep. Pan
M. Lepecki „Jan Jacobus Sobieski”, Warszawa 1970.

Lesz. Moczar
K. Leszkowski „Mieczysław Moczar”, Warszawa 1998.

Leszcz. Ou.
S. Leszczyński „Opis ucieczki z Gdańska do Kwidzyna”, Olsztyn 1988.

Leś, Dw
B. Leśnodorski „Dominium Warmińskie”, Poznań 1949.

Leś. Sekrety
H. Leśniewski, A. Nowakowski „Sekrety Krzyżaków”, Poznań 1992.

Leyk Pam.
F. Leyk „Pamięć notuje i utrwala”, Warszawa 1949.

Leż. Zostały
C. Leżański „Zostały tylko ślady podków”, Warszawa 1984.

Lich. Kętrz.
Z. Lichariewa „Kętrzyn, z dziejów miasta i powiatu”, Olsztyn 1962.

Lietz Obozy
Z. Lietz „Obozy jenieckie w Prusach Wschodnich 1939-1945”, Warszawa 1982.

„Lit.”
„Literatura”, czasopismo.

Lor. Album
S. Lorentz „Album wileńskie”, Warszawa 1986.

Łoj. Kal. Hist.
J. Łojek „Kalendarz historyczny”, Warszawa 1989.

„ŁP”
„Łowiec Polski”, czasopismo.

Łuk. Ol.
B. Łukaszewicz „Olsztyn 1945-1985”, Olsztyn1987.

Łuk. O nową
B. Łukaszewicz „O nową Polskę 1945-1985”, Olsztyn 1989.

Łuk. IV
B. Łukaszewicz, W. Wrzesiński „IV Dzielnica Związku Polaków w Niemczech 1922-1939”, Olsztyn 1982.

Mac. Fakty
J. Mackiewicz „Fakty, przyroda, ludzie”, bez miejsca wydania, 1988.

Mac. Herezje
S. Mackiewicz „Herezje i prawdy”, Warszawa 1962.

Mak. Litwini
B. Makowski „Litwini w Polsce 1920-1939), Warszawa 1986.

Mał. DcP
J. Małłek „Dwie części Prus”, Olsztyn 1987.

Mał. Interludium
K. Małłek „Interludium mazurskie”, Warszawa 1968.

Mał. Prusy
J. Małłek „Prusy książęce”, w: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1/1983, ss. 9-17.

Mał. Z Mazur
K. Małłek „Z Mazur do Verdun”, Warszawa 1967.

Mał. Pols.
K. Małłek „Polskie są Mazury”, Warszawa 1972.

Mart. Coś
E. Martuszewski „Coś z życia, które minęło”, Olsztyn 1986.

Mart. Nk
E. Martuszewski „Nawet kamień”, Łódź 1965.

Mart. Polscy
E. Martuszewski „Polscy i nie polscy Prusacy”, Olsztyn 1974.

Mart. Trzeba
E. Martuszewski „Trzeba być lisem i lwem”, rękopis (zaginął).

Maryl. Wspom.
E. Marylski „Wspomnienia zgonu zasłużonych w narodzie Polaków”, Warszawa 1829.

Muel.
J. Mueller „Osterode in Ostpreussen”, Osterode 1905.

Murz. Hist.
S. Murzynowski „Historia żałosna a straszliwa o Franciszku Spierze oraz ortografia polska”, Olsztyn 1986.

Nad. Gen. JZ
J. Nadzieja „Generał Józef Zajączek 1752-1826”, Warszawa 1975.

Nadol. Gr.
A. Nadolski „Grunwald problemy wybrane”, Olsztyn 1990.

Nap. Z przesz.
A. Napora, A. Wiśniewski”Z przeszłości Warmii”, Olsztyn 1960.

„Nat. Geogr.”
„National Geographic”, czasopismo.

NEP
„Nowa Encyklopedia Powszechna PWN”, (I-IV), Warszawa 1995-1996.

Niem. Zbiór
J. U. Niemcewicz „Zbiór pamiętników o dawnej Polszcze…”, Warszawa 1822.

Now.
T. Nowak, J. Wimmer „Historia oręża polskiego 969-1795”, Warszawa 1981.

Nowak
T. M. Nowak „Władysław Łokietek…”, Warszawa 1978.

Now.-D
J. Nowak-Dłużniewski „Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce”, Warszawa 1980.

Nowe M.
„Nowe Miasto, z dziejów miasta i powiatu”, Olsztyn 1963.

Now. KŁ
A. Nowicki „Kazimierz Łyszczyński 1634-1689”, Łódź 1989.

Now. Wieczory
Z. Nowakowski „Wieczory pod dębem”, Warszawa 1990.

OBL
„Olsztyńskie biografie literackie 1945-1988”, Olsztyn 1991.

Obł. HDW
J. Obłąk „Historia diecezji warmińskiej”, Olsztyn 1959.

Og. Dz.
K. Ogier „Dziennik podróży do Polski 1635-1636”, I-II, Gdańsk 1950.

Ogr, FN
W. Ogrodziński „Feliks Nowowiejski”, Olsztyn 1959.

Ogr. Ignacy
W. Ogrodziński „Ignacy Pietraszewski”. Olsztyn 1956.

Ogr. Ssm
W. Ogrodziński „W cieniu samotnych wież”, Olsztyn 1962.

Ogr. Zop
W. Ogrodziński ziemia odnalezionych przeznaczeń”, Olsztyn 1947.

„OKO”
„Olsztyński Kurier Obywatelski”, czasopismo.

Ol. Kalend.
„Olsztyński kalendarz na rok 1970”, Olsztyn 1970.

„Ol. Stud. Niem.”
„Olsztyńskie Studia Niemcoznawcze”, czasopismo.

„Ol. Stud. P.”
„Olsztyńskie Studia Prasoznawcze”, czasopismo.

Omil.
A. Omilianowicz „Szpiegowski nokturn”, Warszawa 1985.

Or. ZSOBN
T. Oracki „Biografie olsztyńskie” 1945 – czerw. 1992”, maszynopis w: Zbiory SpecjalneOśrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego; Olsztyn, 1999.

Or. ABWM i P(63)
T. Oracki „Słownik Biograficzny Warmi, Mazur i Powiśla XIX i XX wieku (do roku 1945), Warszawa 1963.

Or. SBWMiP
T. Oracki,” Słownik Biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla od połowy XV w. do1945 roku, Warszawa 1983.

Or. SBWPK I ZM
T. Oracki „Słownik biograficzny Warmii, Prus Książęcych i Ziemi Malborskiej”, I-II, Olsztyn 1984, 1988.

Or. Twórcy
T. Oracki „Twórcy i działacze kultury w województwie olsztyńskim w latach 1945-1970”, Olsztyn 1975.

Orł. Il. Przew.
M. Orłowski „Ilustrowany przewodnik po Mazurach Pruskich i Warmii” Olsztyn 1991.

Pag. Obser.
J. Pagaczewski „Obserwatoria Mikołaja Kopernika na Warmii”, Olsztyn 1967.

Pam. Gen. JW
„Pamiętnik generała Jana Weyssenhoffa”, Warszawa 1904.

Pam. Ogińs.
Pamiętniki Michała Ogińskiego o Polsce i Polakach”, Poznań 1870.

Panas Pryw.
H. Panas „Prywatne życie Władysława Jagiełły”, Olsztyn 1969.

Pap. Aleks.
F. Papée „Aleksander Jagiellończyk”, Kraków 1999.

Pap. Jan
F. Papée „Jan Olbracht”, Kraków 1999.

Pas. Pam.
J. Ch. Pasek „Pamiętniki”, Warszawa 1955.

Pasł. Wczoraj
Pasłęk wczoraj”, broszura bez autora i roku wydania.

Pauk. WiM
E. Paukszta „Warmia i Mazury”, Warszawa 1962.

Pawl. Księga
J. Pawlak „Księga zamachów”, Warszawa 1975.

Pawl. Polskie
J. Pawlak „Polskie eskadry w wojnie obronnej 1939” Warszawa 1982.

Pent. Pamięt.
K. Pentowski „Pamiętnik Mazura”, Olsztyn 1959.

Per. Pol. Pion.
J. Pertek „Polscy pionierzy podwodnej żegługi”, Gdynia 1964.

Per. Wielkie
J. Pertek „Wielkie dni małej floty”, Poznań 1990.

Per. Wojna
J. Pertek „Wojna morska”, Poznań 1959.

Piech. Łuny
S. Piechocki „Łuny wyzwolenia”, w: „Gazeta Olsztyńska”, z dnia 19-21.01.1996, s. 9.

Piech. Ostr.
W. Piechocki „Ostródzko-elbląski szlak wodny”, Warszawa1982.

Piłs. A. Wspom.
A. Piłsudska „Wspomnienia”, Warszawa 1989.

Pisarze ol.
„Pisarze olsztyńscy”, Olsztyn 1966.

Pisz
„Pisz, z dziejów miasta i powiatu”, Olsztyn 1970.

Pk
M. Barański, S. Ciara, M. Kunicki-Goldfinger „Poczet królów i książąt polskich Jana Matejki”, Warszawa 1998.

Podk. W kręgu
M. Podkowiński „W kręgu Hitlera”, Warszawa 1975.

Pol, Pamięt
W. Pol „Pamiętniki”, Kraków 1960.

Pol. w rep. weim.
„Polacy w republice weimarskiej i w III Rzeszy, materiały z seminarium, Ruciane 26-30.06 1964”, Olsztyn 1965.

„Polit.”
„Polityka”, czasopismo.

„Posł.”
„Posłaniec”, czasopismo.

Potocka, Mój
A. z Działyńskich Potocka „Mój pamiętnik”, Warszawa 1973.

Powstanie
„Powstanie kościuszkowskie na Kujawach i Pomorzu Gdańskim”, (red. M. Pawlak), Bydgoszcz 1994.

„PP”
„Panorama Północy”, czasopismo.

Prtok, Czasy
K. Prok „Czasy i ludzie”, Wrocław 1959.

PSB
Polski słownik biograficzny”, wydawnictwo permanentne.

„Prom. Pomor.”
„Promocje Pomorskie”, czasopismo.

Prusz. Niezadowoleni
K. Pruszyński „Niezadowoleni i entuzjaści”, Warszawa 1990.

„Przekr.”
„Przekrój”, czasopismo.

Przeź. Jagiell.
A. Przeździecki „Jagiellonki polskie…” I-V, Kraków 1868-1878.

Przywódcy
„Przywódcy ruchu ludowego” Warszawa 1968.

Ptak, Wojskowość
J. Ptak „Wojskowość średniowiecznej Warmii”, Olsztyn 1997.

Rad. Pam.
A. S. Radziwiłł „Pamiętniki”, I-II, Warszawa 1980.

Radz. Pp
I. Radziejewski „Pamiętnik Powstańca”, Warszawa 1973.

Reim.
D. B. Reimann „Bursztynowa komnata”, Warszawa 1998.

„Rocz. Dział.”
„Rocznik Działdowski”, czasopismo.

„Rocz. Gd.”
„Rocznik Gdański”, czasopismo.

„Rocz. Med. Ol.”
„Rocznik Medyczny” t. V, vol.1, Olsztyn 1997.

„Rocz. Ol.”
„Rocznik Olsztyński”, czasopismo.

„Rocz. TRZZ”
Rocznik Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich”, Warszawa 1963.

„Rocz. ZZi P
„Rocznik Ziem Zachodnich i Północnych”, Warszawa nry za lata 1960 i 1965.

Rog. Preu.
T. Rogucki „Preussische Eylau”, Nakło 1991.

Rosz. Hist.
A. Albert (W. Roszkowski) „Najnowsza historia Polski”, Puls 1991.

Róg, Polscy
R. Róg „Polscy królobójcy”. Warszawa 1993.

RP
Rzeczpospolita Polska.

Rucz. Ztl
T. Ruczyński „Z tamtych lat”, Warszawa 1977.

Rusz.
F. Ruszczyc „Dziennik”, I-II, Warszawa 1994. 1996.

„Rzeczposp.”
„Rzeczpospolita”, czasopismo.

Saj. Od Sierotki
A. Sajkowski „Od Sierotki do Rybeńki”, Poznań 1965.

Saj. Starop.
A. Sajkowski „Staropolska miłość”, Poznań 1981.

Sams. Miejsce
H. Samsonowicz „Miejsce Polski w Europie”, Warszawa 1995.

Sch. Statysta
P. Schmidt „Statysta na dyplomatycznej scenie”, Warszawa 1965.

Siedl.
J. Siedlecki „Brańsk Bogusława Radziwiłła”, Białystok1991.

Sik. Galop.
J. Sikorski „Galopem przez stulecia”, Olsztyn 2003.

Sik. Pż
J. Sikorski „Prywatne życie Mikołaja Kopernika”, Warszawa 1995.

Sik. Stary
J. Sikorski „Stary ratusz w Olsztynie”, Olsztyn 1999.

Skr. Album
A. Skrobacki „Album lekarzy-pionierów Okręgu Mazurskiego 1945-1946”, Olsztyn 1980.

Słow. geogr. K.
„Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowińskich”, Warszawa 1880-1884.

Słow. geogr. t. P.
„Słownik geografii turystycznej Polski”, I i II, Warszawa 1956, 1959.

Sob. Na gruzach
J. Sobociński „Na gruzach Smętka”, Warszawa 1947.

Sob. Om-m.
K. Sobczak „Operacja mazowiecko-mazurska 1944-1945”, Warszawa 1967.

So. Cp
P. Sowa „Cena polskości”, Warszawa 1976.

So. Po obu
„P. Sowa „Po obu stronach kordonu”, Olsztyn 1969.

Speer, Wspom.
A. Speer „Wspomnienia”, Warszawa 1973.

Srok. Zk
S. Srokowski „Z krainy czarnego krzyża”, Olsztyn 1980.

Stab. Królowa
J. Stabińska „Królowa Jadwiga”, Kraków 1975.

Staro. Polska
Sz. Starowolski „Polska”, Kraków 1976.

Staro. Woj.
Sz. Starowolski „Wojownicy sarmaccy”, Warszawa 1978.

Staw. Pl.
P. Stawecki, W. Wrzesiński „Plebiscyty na Warmii, Mazurach i Powiślu w 1920 roku”, Olsztyn 1986.

Steff. Moja
W. Steffen „Moja droga przez życie”, Olsztyn 1976.

Stocznia Gd.
„Stocznia Gdańska w dwudziestoleciu”, Gdańsk 1966.

Stol. Nigdy
M. Stolzman „Nigdy od ciebie miasto”, Olsztyn 1987.

Stud. Anger.
„Studia Angerburgica”, czasopismo.

Suk. Dawno
E. Sukertowa-Biedrawina „Dawno a niedawno”, Olsztyn 1965.

Sul. Zop
S. Sulima patrz „Ogr. Zop”, (W. Ogrodziński) „Ziemia odnalezionych przeznaczeń”, Poznań 1947.

Suwor. Lodołamacz
W. Suworow „Lodołamacz”, Warszawa 1992.

Sys. Mazurskie
H. Syska „Mazurskie spotkania”, Warszawa 1965.

Sys. Mówią
H, Syska „Mówią cmentarze”, Olsztyn, bez roku wydania.

Sys. Okruchy
H. Syska „Okruchy zdarzeń”, Warszawa 1968.

Szaj. Jadwiga
K. Szajnocha „Jadwiga i Jagiełło”, Warszawa 1969.

Szajk. Od SdR
A. Szajkowski „Od Sierotki do Rybeńki”, Wrocław 1965.

Szcz. Kalend.
J. Szczepko „Kalendarz polski”, Warszawa 1983.

Szczyt.
„Szczytno, z dziejów miasta i powiatu”, Olsztyn 1962.

Sz. DW
A. Szorc „Dominium warmińskie 1243-1772”, Olsztyn1990.

Szenic, Cp
S. Szenic „Cmentarz powązkowski”, I-III, Warszawa 1979, 1982, 1983.

Sz. ol.
„Szkice olsztyńskie”, (red J. Jasiński), Olsztyn 1987.

Szos. Dz. WiM
S. Szostakowski „Dzieje Warmii i Mazur w wypisach”, Warszawa 1964.

Szos, PW
S. Szostakowski „Prusy Wschodnie w polskim ruchu patriotycznym 1830-1865”, Olsztyn 1987.

Szturm
„Szturm Kienigsbierga”,(red. K. Miedwiediew), Kaliningrad 1966.

Szym. Rola
W. Szymaniak „Rola dworu polskiego w polityce zagranicznej Prus Książęcych”, Bydgoszcz 1993.

Ślas. Pol.
J. Ślaski „Polska walcząca”. Warszawa 1986.

Śl. Spacer.
„A. Śliwa „Spacerki po Olsztynie” Warszawa 1967.

Śmig.
K. Śmigiel „Święty Wojciec Sławnikowic” Poznań 1997.

Święc. Pam.
J. Święcicki „Pamiętnik ostatniego dowódcy pułku 4 piechoty liniowej”, Warszawa 1982.

Święc. Z mikrof.
M. Święcicki „Z mikrofonem przez historię” Warszawa 1990.

Tar. Cz. O
V. E. Tarrant „Czerwona orkiestra”, Warszawa 1996.

Targ. Ucz. Dwór
K. Targosz „Uczony dwór Ludwiki Marii Gonzagi”, Wrocław 1975.

Teczka spec
„Teczka specjalna J. W. Stalina. Raporty NKWD z Polski 1944-1946”, Warszawa 1998.

Teczka H.
„Teczka Hitlera”, Warszawa 2005.

Ter. Z dziejów
O. Terlecki „Z dziejów drugiej Rzeczypospolitej”, Kraków 1985.

Thorw. Wielka
J. Thorwald „Wielka ucieczka”, Kraków 1995.

Toe.
M. Toeppen „Historia Mazur”, Olsztyn 1995.

Tryn. Osuch.
E. Tryniszewski „ Antoni Osuchowski 1849-1928”, Olsztyn 1985.

„Tyg. Pow.”
„Tygodnik Powszechny”, czasopismo.

UJ
Uniwersytet Jagielloński (Kraków).

UMK
Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń).

„Unia”
„Unia”, czasopismo (komplet w „Karta” Warszawa).

UW
Uniwerytet Warszawski.

Vorbek, Skarb.
M. Vorbek Lettow „Skarbnica pamięci”, Wrocław 1968.

Wach. Placówka
R. Wachowiec „Placówka Pieniężnych”, Olsztyn, bez roku wydania.

Wak. Cz.
A. Wakar „Cztery wieki Węgorzewa”, Olsztyn 1971.

Wak. Giż.
A. Wakar „Giżycko, z dziejów miasta i powiatu”, Olsztyn 1966.

Wak. „GO”
A. Wakar, W. Wrzesiński „Gazeta Olsztyńska”, Olsztyn 1986.

Wak. Ol.
A. Wakar „Olsztyn”, Olsztyn 1971.

Wak. O polskości
A. Wakar „O polskości Warmii i Mazur w dawnych wiekach”, Olsztyn 1969.

Wak. Przeb.
A. Wakar „Przebudzenie narodowe Warmii 1886-1893”, Olsztyn 1982.

Wak. Sześć
A. Wakar „Sześć wieków Olsztyna”, Olsztyn 1956.

Wak. Węg.
A. Wakar, B. Wilamowski „Węgorzewo, z dziejów miasta i powiatu”, Olsztyn 1968.

Walich. WMP
T. Walichnowski „Warmia, Marury, Powiśle”, Warszawa 1972.

Wań. Między.
M. Wańkowicz „Międzyepoka”, Warszawa 1980.

Wań. Na tropach
M. Wańkowicz „Na tropach Smętka”, Kraków 1980.

Wań. Przez
M. Wańkowicz „Przez cztery klimaty”, Warszawa 1976.

Wań. Wal.
M. Wańkowicz „Walczący Gryf”, Warszawa 1963.

Wap.
B. Wapowski „Dzieje Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego od roku 1380-1535”, I-II, Wilno 1847, 1848.

Wasilcz. Dzienniki
M. Wasilczikow „Dzienniki berlińskie”, Warszawa 1993.

Wasyl. Dwór
S. Wasylewski „Dwór króla Stasia”, Kraków 1957.

Wawrz. Emilia
D. Wawrzykowska-Wierciochowa „Emilia Szczaniecka”, Warszawa 1970.

Wawrz. Mazurek
D. Wawrzykowska-Wierciochowa „Mazurek Dąbrowskiego”, Warszawa 1977.

Wawrz. Promienna
D. Wawrzykowska-Wireciochowa „Promienna, opowieść biograficzna o Klementynie z Działyńskich Potockiej”, Poznań 1976.

Wawrzynek
W. Wawrzynek „Pamiętnik Opolanina”, Katowice 1965.

WEP
„Wielka encyklopedia powszechna”, I-XIII, 1962-1970.

Węg.
A. Wakar, B. Wilamowski „Węgorzewo, z dziejów miasta i powiatu”, Olsztyn 1968.

„Wiad. Elbl.”
„Wiadomości Elbląskie”, czasopismo.

„Wiad. Maz.”
„Wiadomości Mazurskie”, czasopismo.

Więz. Przywódcy
„Przywódcy ruchu ludowego”, (red A. Więzikowa), Warszawa 1968.

Wil. Droga
T. Willan „Droga przez morze”, Olsztyn 1979.

Wil. Nienawiść
T. Willan „Nienawiść i pajda chleba”, Olsztyn 1968.

„WiM”
„Warmia i Mazury”, czasopismo.

WiM w PL
„Warmia i Mazury w Polsce Ludowej”, (red, E. Wojnowski), Olsztyn 1985.

WiM zarys
„Warmia i Mazury zarys dziejów, praca zbiorowa, Olsztyn 1885.

Woj. Warmia
E. Wojnowski „Warmia i Mazury w latach 1945-1947”, Olsztyn 1968.

Wój. Sobieski
Z. Wójcik „Jan Sobieski”, Warszawa 1983.

Wrób. Bp
J. Wróblewski „Biblioteki polskie na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1881-1931”, Olsztyn1968.

Wrzes. Rp/WMiP
W. Wrzesiński „Ruch polski na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1920-1939”, Poznań 1963.

Wrzes, WiM
W. Wrzesiński „Warmia i Mazury w polskiej myśli politycznej 1864-1945”, Warszawa 1984.

Współcześni
„Współcześni polscy pisarze i badacze literatury”, I-VIII, Warszawa 1999.

Wyb. Pam.
J. Wybicki „Pamiętniki…”, Przemyśl 1883.

Wyro. Kaz.
– J. Wyrozumski „Kazimierz Wielki”, Wrocław 1982.

Zam. resz.
„Zamek reszelski”, Olsztyn 1966.

„Zapis. Hist.”
„Zapiski Historyczne”, czasopismo.

Z dziej. klasy
„Z dziejów klasy roboniczej na Warmii i Mazurach w XIX i na początku XX wieku”, I-V, Olsztyn 1959.

Z dziejów
„Z dziejów Warmii i Mazur”, (red. E. Martuszewski), Olsztyn 1958.

„Zeszyty Hist.”
„Zeszyty Historyczne”, czasopismo.

Ziej. Złota
F. Zieja „Złota legenda chłopów polskich”, Warszawa 1984.

Zien. Ślad.
M. Zientara-Malewska „Śladami twardej drogi” Warszawa 1966.

Zi. Powstanie
H. Zins „Powstanie chłopskie w Prusach Książęcych w 1525 roku”, Warszawa 1953.

Zi. WkMK
H. Zins „W kręgu Mikołaja Kopernika”, Lublin 1966.

Zw. Pruski
„Związek Pruski i poddanie się Prus Polsce”, (red. K. Górski), Poznań 1949.

„ŻW”
„Życie Warszawy”, czasopismo.

„Życie L.”
„Życie Literackie”, czasopismo.