22 stycznia

1261 – W Natangii pod wsią Pocarwis Prusowie pod wodą Henryka Monte uderzyli na wojsko zakonne. Bitwa zakończyła się wielką klęską Krzyżaków.

>> KMW 1968, s. 233.

1293 – Dokument potwierdzający nadanie dóbr Trumiejki (rejon Kisielic) rycerzowi Ditrichowi Stange (126 włók). Nadanie to zaświadczyli biskup oraz kapituła pomezańska.

>> Ił., s. 260.

1522 – W. mistrz Albrecht zwołał stany pruskie do Królewca. Był to okres rozejmu w wojnie z Polską. Albrecht był w potrzebie. Zdjął pychę z serca i prosił poddanych o pieniądze. Miasto Królewiec przerażone możliwością wznowienia działań wojennych odmówiło pomocy pieniężnej swemu suwerenowi.

>> KMW 1988, s. 241.

1525 – W Gdański wybuchło powstanie ludowe. Wybrano nową radę miejską, przeprowadzono szereg radykalnych reform, m.in. z kościołów usunięto obrządek katolicki.

>> KMW 1992, s. 34.

1566 – Książe Albrecht nadaje mieszkańcom Pisza przywilej wolnego rybołówstwa na własne potrzeby w jeziorze Pogubie Małe.

>> Toe., s. 183.

1664 – Kapituła warmińska wyraziła zgodę na wycięcie w lasach na Jeziorem Łańskim 30 dorodnych sosen, które przeznaczono na remont ratusza w Olsztynie. Chodziło oczywiście o stary ratusz, obecnie siedzibę Biblioteki Wojewódzkiej.

>> Sik.Stary, s. 36.

1646 – Kapituła warm. rozpatrywała sprawę dziewczyny z Sątop, której miejscowy sołtys dostarczył środek na spędzenie płodu. Po zażyciu tego medykamentu młoda kobieta zmarła. W owym czasie za nakłanianie do przerwania ciąży groziła kara pieniężna do 50 grzywien. W tym przypadku powstrzymano się od wydania natychmiastowego wyroku. Zalecono natomiast przeprowadzenie dokładnego śledztwa, jako że w grę wchodziło domniemanie zabójstwa.

>> Sz.DW, s. 405/19.

1758 – Królewiec skapitulował przed Rosjanami. W ustroju politycznym i administracyjnym Prus nie nastąpiły większe zmiany, z tym że krajem zarządzał rosyjski gubernator. Stan taki utrzymywał się do sierpnia 1762, kiedy to armia rosyjska opuściła Królewiec.

>> KMW 1964, s. 504-505.

1767 – Biskup Ignacy Krasicki za zgodą Stolicy Apostolskiej wystawił rodowitemu rzymianinowi Józefowi de Carnevallis przywilej na połowę wsi Kalis w komorze jeziorańskiej jako lenno pruskie z zobowiązaniem do służby zbrojnej „w półtora konia”.

>> Sz.DW, s. 306.

1842 – W Kwidzynie zm. Jan Jakub Wilhelm Kanter, drukarz, właściciel litografii i papierni. Jego firma posiadała filie w Malborku, Grudziądzu, Pelplinie i Kościerzynie. Wydał wiele druków polskich. Wydawał także podręczniki szkolne, modlitewniki, śpiewniki, zbiory kazań.

>> Or.SBWMiP, s. 149.

1893 – We Wrzesinie k. Olsztyna zwołano wiec, podczas którego zebrani domagali się przywrócenia w szkołach Warmii nauki języka polskiego przynajmniej w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Na wiecu przemawiali: Pieniężny, Samulowaki i Sznarbach z Gietrzwałdu oraz Krix ze Stękin.

>> Wak.GO, s. 103.

1904 – W redakcji i w mieszkaniu Seweryna Pieniężnego policja przeprowadziła rewizję, bezskutecznie poszukując książki „W 40-lecie powstania styczniowego”.

>> KMW 1974, s. 242.

1911 – W Biskupcu wielki wiec polski, stanowiący początek kampanii wyborczej ks. Walentego Barczewskiego, który zdecydował się i przemawiał jako kandydat na posła w nadchodzących wyborach do Reichstagu.

>> Wak. O polskości, s. 151.

1936 – Starostowie otrzymali tajne zarządzenie dotyczące debitu pocztowego zagranicznych pism litewskich w Polsce, w którym nakazywano kierowanie wniosków o odebranie debitu nawet w wypadku stwierdzenia chociażby w jednym tylko numerze artykułu zawierającego cechy przestępstwa względnie tendencji wybitnie antypolskich.

>> Mak.Litwini, s. 278-279.

1937 – Decyzją wojewody wileńskiego zabroniono działalności Litewskiego Towarzystwa Rolniczego w pasie granicznym, dopatrując się w poczynaniach oświatowych tej organizacji tendencji antypaństwowych. Był to wstęp do pełnego zawieszenia LTR.

>> Mak. Litwini, s. 150.

1945 – Wojska 3 korpusu kawalerii gwardii gen. lejtn. Mikołaja Oślikowskiego prawie bez walk zajęły Olsztyn. Zdobyta Iława oraz Gołdap.

>> Dol.Walki, s. 229; tamże s. 112; Sob.Om-m, s. 240; WiM 1972 nr 1, s. 5.

Kalendarz Historyczny został sporządzony przez Bronisława Sałudę