21 listopada

1617 – Katolicy przejęli w Elblągu kościół św. Mikołaja. Osoba, która przyczyniła się, by fakt ten mógł zaistnieć, był Stefan Sadorski, który w owym czasie był ważną postacią, gdy chodzi o opiekę nad katolikami w księstwie pruskim /Święta Lipka/.
>> KMW 1994, s. 402, 404.

1619 – Bp warm. Szymon Rudnicki konsekrował nowo wybudowaną kaplicę w Świętej Lipce. Jej fundatorem, po wcześniejszym wykupieniu terenu od protestantów, był sekretarz króla polskiego Stefan Sadorski.
>> WiM zarys, s. 302.

1694 – Spłonął kościół w Piszu.
>> WiM 1961, nr 6, s. 9.

1771 – Bp warm. Ignacy Krasicki listem pasterskim nakazał nabożeństwa dziękczynne za ocalenie króla Stanisława Augusta, który wyszedł bez szwanku po porwaniu go przez konfederatów.
>> Caz. Kbp, s. 112.

1893 – W Zielonym Gruncie k. Szczytna ur. Jan Dopatka /zm. 7.10.1976 w Bottrop, Niemcy/, poeta, działacz mazurski. W młodości emigrował do Westfalii, inwalida górniczy. Na Mazury wrócił w 1936 r., swego syna kształcił w polskim gimnazjum /Kwidzyn/. Aktywny członek Związku Polaków. Więziony przez hitlerowców. Po 1945 r. wrócił na Mazury. Jego wiersze ukazywały się w czasopismach olsztyńskich. Członek Związku Literatów Polskich.
>> OBL, s. 21; Or. SBWMiP, s. 94–95.

1918 – W Biskupcu Pomorskim za przykładem dużych miast zdemobilizowani żołnierze urządzili zebranie w miejscowej karczmie. Do prezydium powołano samych Polaków, Niemcy rozpoczęli dyskusję. Trwała długo i rady żołnierskiej nie powołano. Stało się to trzy dni później, lecz wtedy ster już znalazł się w rękach niemieckich.
>> Ił., s. 134.

1920 – W Warszawie ur. Danuta Pogorzelska, scenograf. Od 1957 roku w Olsztynie. Opracowała scenografię do około 100 sztuk w różnych polskich teatrach. W latach 1966–1969 prowadziła przy olsztyńskim teatrze im. Stefana Jaracza studium teatroznawcze.
>> Or. Twórcy, s. 138–139.

1921 – W Domu Polskim w Olsztynie odbyło się pierwsze zebranie zarządu Polsko-Katolickiego Towarzystwa Szkolnego na Warmię, na którym ustalono plan pracy do końca roku sprawozdawczego /zorganizowanie biura, utworzenie sieci mężów zaufania, opieka nad 8 uczniami z Warmii, pobierającymi nauki w szkołach średnich w Polsce/.
>> KMW 1995, s. 252.

1924 – Ostatecznie zostało uregulowane zagadnienie dostępu ludności Prus Wschodnich do Wisły. Sprawa ta wiązała się z zapewnieniem Polsce zupełnej i całkowitej kontroli tej rzeki, dyskusje trwały od czerwca 1921 r.
>> KMW 1966, s. 545–546.

1927 – W Warszawie zm. Tadeusz Maciej Dykier /ur. we Wrocławiu 21.10.1877/, ks. katolicki, dziekan general. Polskich Sił Zbrojnych b. zaboru pruskiego, działacz plebiscytowy. Działał w ruchu niepodległościowym, w grupach sokolich. Działał w Warmińskim Komitecie Plebiscytowym /Kwidzyn/, przez jakiś czas był nawet jego prezesem. Po plebiscycie nie opuścił Powiśla, został wydalony z Prus Wschod.
>> Or. SBWMiP, s. 96.

1930 – Znany działacz mazurski Walenty Habant stanął przed sądem oskarżony przez renegata Roberta Machta o działanie na szkodę państwa niemieckiego; został skazany na miesiąc więzienia.
>> Boe., s. 87–93.

1937 – W Olsztynie odbył się I Zlot Hufca Wschodniopruskiego ZHP. Wzięło w nim udział 88 harcerzy na ogólną liczbę członków 110.
>> KMW 1973, s. 403; Grot. W kręgu, s. 245–246.

1942 – W Łodzi hitlerowcy zamordowali Szczepana Gracza /ur. 2.08.1888 w Sypniewie k. Sępólna/, lek. wet., ks. pallotyn, działacz społ.-narodowy. Studiował w Berlinie i Lwowie. Przebywał przez jakiś czas w Prusach Wschodnich /przed wybuchem I-szej wojny światowej/, agitacja propolska na Mazurach. Przebywając w Grudziądzu i Lęborku prowadził działalność za przyłączeniem Pomorza do Polski. Więziony przez Niemców. W 1936 r. wstąpił do zakonu /po przejściu na emeryturę/. Pracę duszpasterską prowadził na obszarze przyłączonym do Rzeszy. Był nielegalnym łącznikiem między ludnością w Gen. Guberni a „Wartegau”.
>> Or. SBWMiP, s. 119–120.

1945 – Ze sprawozdania Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Olsztynie: „Szabrownictwo szerzy się na terenie całego województwa. /…/ We Fromborku zorganizowano 12-osobowy posterunek wodny MO. Posterunki kolejowe MO istnieją w Olsztynie i w Czerwonce.”
>> Łuk. O nową, s. 62.

Kalendarz Historyczny został sporządzony przez Bronisława Sałudę